Cangkriman: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)

Konten [Tampil]

Cangkriman

Cangkriman yaiku unen-unen kang tetep panggonane lan kudu dibatang utawa mbutuhake wangsulan lan ugo diarani bedhekan utawa batangan (terjemahan; cangkriman yaitu kata-kata yang penempatannya tetap dan harus diartikan atau membutuhkan jawaban dan juga disebut bedhekan atau batangan). Cangkriman asalipun saking tembung 'cangkrim' ingkang tegesipun 'bedhek, badhe, batang, cape', tembungipun samangke teka-teki.(terjemahanCangkriman asalnya dari kata 'cangkrim' yang artinya 'bedhek, badhe, batang, cape', yaitu kata-kata sejenis teka-teki.).

Cangkriman=batangan=bedhekan, tegese tetembungan sing kudu dibatang kekarepane, amarga tetembungan mau nduweni teges ora sabenere (terjemahan; cangkriman artinya kata-kata dalam bahasa jawa yang harus diartikan maksudnya, karena kata-kata dalam bahasa jawa tersebut memiliki arti  lain/ bukan sebenarnya). Jinising cangkriman kabedakaken wonten sakawan, inggih punika; (terjemahanJenis-jenis cangkriman dibedakan dalam 4 jenis, yaiku;)

1. Cangkriman Wancahan (cekakan)

Cangkriman wancah punika cangkriman ingkang awujud wewancahaning tembung-tembung. Wancah tegesipun cekak, wancahan ateges cekakan.
Contoh cangkriman wancahan;
a. "Wiwa wite, lesbadhonge, karwapeke", yaiku; uwi dawa wite, tales amba godhonge, cikal dawa tipake. (Terjemahan; Ubi panjang batangnya, talas lebar daunnya, cikal/ 'pohon kelapa yang masih muda' panjang akarnya).
b. "Pakboletus", yaiku; tapak kebo ono lelene satus. (Terjemahan; Telapak kaki kerbau ada lelenya seratus).
c. "Pak bomba, pak lawa, pak piyut", yaiku; tapak kebo amba, tapak ula dawa, tapak sapi ciyut. (Terjemahan; Telapak kerbau lebar, telapak ular panjang, telapak sapi sempit).
d. "Pindhangkileng", yaiku; sapi nang kandhang, kaki mentheleng. (Terjemahan; Sapi di kandang, kaki mentheleng).
e. "Pak kenthik", yaiku; tapak teken sithik. (Terjemahan; Telapak teken/ 'tongkat' sedikit).
f. "Surles pedheg wer-weran", yaiku; susur teles dipepe nang gedheg jewer-jeweran. (Terjemahan; Susur/ 'tradisi nginang jaman dahulu' basah bercucuran).
g. "Burnas kopen", yaiku; Bubur panas kokopen. (Terjemahan; Bubur panas kokopen/ 'makan langsung tanpa sendok dan tangan').
h. "Gerbong tulis", yaiku; Pager kobong watune mendhelis. (Terjemahan; Pagar terbakar batunya timbul).
i. "Kicak ketan", yaiku; Kaki macak iket-iketan. (Terjemahan; Kakek berhias pakai destar).
j. "Tuwan sinyo", yaiku; Untu kedawan gusi menyonyo. (Terjemahan; Gigi terlalu panjang gusi menonjol).
k. "Langdikum ditasbir", yaiku; Lulang dikum dientas njebibir. (Terjemahan; Kulit direndam, diangkat akan mengerut).
l. "Gowang pelot", yaiku; Jagone ana lawang cempene mencolot. (Terjemahan; Ayam jagonya di depan pintu, anak kambingnya melompat).
m. "Itik pertis ibu perbeng ijah perlong", yaiku; Tai pitik memper petis, tai kebo memper ambeng, tai gajah memper golong. (Terjemahan; Kotoran ayam seperti petis, kotoran kerbau seperti ambeng dan kotoran gajah seperti golong).
n. "Ling cik tu tu ling ling yu", yaiku; maling mancik watu, watu nggoling maling mlayu.(Terjemahan; Maling naik batu, batu terguling  maling lari).
o. "Pindhang kutut", yaiku; sapi mblandhang lukune katut. (Terjemahan; Sapi kabur walukunya terbawa).
p. "Pothel kidi", yaiku; Tompo cemanthel kaki wedi. (Terjemahan; Bakul/ 'Keranjang bambu' tergantung kakek takut).
q. "Rangsinyu muksitu", yaiku; Jurang isi banyu gumuk isi watu. (Terjemahan; Jurang berisi air bukit berisi batu).
r. "Segara beldhes", yaiku; Segane pera sambele pedhes. (Terjemahan; Nasinya kering sambalnya pedas).
s. "Surles penen", yaiku; Susur teles pepenen. (Terjemahan; Susur/ 'tradisi nginang jaman dahulu' basah jemurlah).
t. "Tuwok rawan", yaiku; Untune krowok larane ora karuwan. (Terjemahan; Giginya berlubang sakitnya tidak karuan).
u. "Suru bregitu", yaiku; Asu turu dibregi watu. (Terjemahan; Anjing tidur ditimpa batu).
v. "Nituk lersure", yaiku; Nini ngantuk diseler susure. (Terjemahan; nenek-nenek mengantuk dicuri susurnya/ 'tradisi nginang jaman dahulu').
w. "Kablok ketan", yaiku; Nangka jiblok ning suketan. (Terjemahan; Nangka jatuh di rerumputan).
x. "Manuk biru", yaiku; Pamane punuk bibine kuru. (Terjemahan; Pamannya gemuk bibinya kurus).
y. "Buta buri", yaiku; Tebu ditata mlebu lori. (Terjemahan;Tebu ditata masuk lori).
z. "Yu mahe rong, lut mahe ndhut", yaiku; Yuyu omahe ngerong, welut omahe endhut. (Terjemahan; Ketam rumahnya di lubang, belut rumahnya di lumpur).

2. Cangkriman Blenderan

Cangkriman blenderan punika cangkrimaningkang mengku suraos srekalan, plesedan. Blender ateges plesed, glundhung.

Contoh cangkriman blenderan;
a. "Wong ketiban duren bakal sugeh pari", = pari karepe paringisan amarga kelaran. (Terjemahan; Orang yang tertimpa duren jatuh akan kaya padi. Maksudnya bukan padi tetapi kata 'pari' maksudnya paringisan karena kesakitan).
b. "Tulisane arab, macane saka ngendi?", = macan ya saka alas. (Terjemahan; Tulisannya arab, membacanya darimana?. Kata 'macane' buka berarti membacanya, tetapi macan/ binatang macan dari hutan).
c. "Saiki ula-ula ora ana sing mandi", = ula-ula balungan ing geger. (Terjemahan; Sekarang ular-ular tidak ada yang berbisa. Kata 'ulo-ulo' bukan berarti ular-ular tetapi tulang iga di punggung).
d. "Biru bisane dadi wungu dikapakake?", = Digebug. (Terjemahan; Biru supaya bisa menjadi ungu diapakan?. Kata 'biru' bermaksud babi turu/ babi tidur, dan wungu maksudnya adalah agar bangun dari tidur, berarti harus di pukul).
e. "Wong dodol tempe ditaleni", = Sing ditaleni dudu wonge, nanging tempene. (Terjemahan; Orang jual tempe diikat, maksudnya bukan orangnya yang diikat tetapi tempenya).
f. "Wong dodol klapa dikepruki", = Sing dikepruki dudu wonge, nanging klapane. (Terjemahan; Orang jual kelapa dipukuli, maksudnya yang dipukuli bukan orangnya tetapi kelapanya).
g. "Gajah ngidak endhog ora pecah", = Sing ora pecah gajahe. (Terjemahan; Gajah menginjak telur tidak pecah, maksudnya yang tidak pecah gajahnya).
h. "Wong mati ditunggoni wong mesam-mesem", = Sing mesam-mesem dudu wong mati, nanging sek nunggoni. (Terjemahan; Orang mati ditunggu orang senyum-senyum, maksudnya yang senyum bukan orang mati tetapi yang menunggu).

3. Cangkriman Pepindhan (irib-iriban)

Cangkriman  pepindhan punika cangkriman ingkang kajumbuhaken kaliyan pepiribaning barang. Pindha ateges kaya, kadi, kadya, lir, pendah.

Contoh cangkriman pepindhan;
a. "Sega sekepel dirubung tinggi", = salak. (Terjemahan; Nasi sekepal dikerumuni tinggi (sejenis serangga kecil)).
b. "Pitik walik saba meja", = sulak/ kemoceng. (Terjemahan; pitik walik (ayam berbuu terbalik) berkeliaran di kebun).
c. "Anake diidak-idak, emboke dielus-elus", = andha/ tangga. (Terjemahan; anaknya diinjak-injak, ibunya dielus-elus).
d. "Pak Demang klambi abang, nek didudul gondhal gandhul, nek disuduk manthuk-manthuk",  = Ontel gedhang/ bunga pisang. (Terjemahan; Pak Demang berbaju merah, jika disundul gondal-gandul, jika ditusuk mengangguk-angguk).
e. "Bocah cilik blusak blusuk nang kebon", = Dom/ Jarum). (Terjemahan; Anak kecil keluar masuk kebun).
f. "Dicokot bongkote sing kelong pucuke",  = rokok. (Terjemahan; Digigit pangkalnya yang berkurang ujungnya).
g. "Dikethok malah dadi dhuwur", = Kathok dowo/ Celana panjang. (Terjemahan; Dipotong malah menjadi tinggi).
h. "Dijupuki malah mundhak akeh", = Wong ngedhuk lemah/ Orang menggali tanah. (Terjemahan; Diambil terus malah tambah banyak).
i. "Duwe rambut nanging ora duwe endhas", = Jagung. (Terjemahan; Mempunyai rambut tetapi tidak punya kepala).
j. "Yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh", = geni/ api. (Terjemahan; kalau kecil menjadi teman, kalau besar menjadi musuh).
k. "Urang sapikul matane pira?", = ana 6; urang, sapi, kul. (Terjemahan; Udang sapikul matanya ada berapa?).
l. "Ora mudhun-mudhun yen ora nggawa mrica sakanthong", = Kates/ Buah papaya. (Terjemahan; Tidak akan turun jika tidak membawa mrica sekantong).
m. "Gajah nguntal sangkrah", = pawon/ tungku api kayu. (Terjemahan; Gajah memakan semak belukar).
n. "Kebo bule cancang merang", = Buntil/ Makanan khas Jawa yang dibungkus daun pepaya berisi parutan kelapa, ikan teri dan lain-lain. (Terjemahan; Kerbau putih diikat batang padi).
o. "Lampu apa nek dipecah matu uwonge?", = Lampu toko sing lagi tutup/ lampu toko yang baru saja tutup. (Terjemahan; Lampu apa yang dimatikan keluar orangnya?).
p. "Ana tulisan arab, macane saka ngendi?", = Saka alas/ dari hutan. (Terjemahan; Ada tulisan arab macannya dari mana).
q. "Tibane ngisor digoleki ndhuwur", = Gendheng bocor/ genteng bocor. (Terjemahan; Jatuhnya di bawah dicari ke atas).
r. "Yen mlaku sikile loro, yen mandheg sikile patbelas", = Bakul sate dipikul/ Orang jualan sate dipikul; 8 kaki yang dipikul; 4 kaki dingklik; 2 kaki penjualnya. (Terjemahan; jika berjalan kakinya dua jika berhenti kakinya empat belas).
s. "Bocah cilik nggendong omah", = Keong/ Siput. (Terjemahan; Anak kecil menggendong rumah).
t. "Ing dhuwur wayangan, ing ngisor jedhoran", = ngundhuh krambil/ memetik kelapa. (Terjemahan; Di atas wayangan, di bawah jedhoran/ memukuli dram).
u. "Disuguh opak angin", = ora disuguhi apa-apa/ Tidak dijamu apa-apa. (Terjemahan; Dijamu dengan angin).
v. "Anake gelungan ibune ngrembyang", = pakis. (Terjemahan; Anaknya memakai gelung ibunya ngrembyang/ compang-camping).
w. "Wis gedhe kok ngguyu tawa", = nangis. (Terjemahan; Sudah besar kok tertawa berair).
x. "Yeng ibune siji anake loro, yen anake siji ibune loro, yen ibune telu ora duwe anak",= salak. (Terjemahan; Kalau ibunya satu anaknya dua, kalau anaknya satu ibunya dua, kalau ibunya tiga tidak punya anak).
y. "Lawa lima, kalong telu dadi pira?", = Wolu/ delapan. (Terjemahan; Kelelawar lima, kalong/ codot tiga jadi berapa?).
z. "Ngarep ireng, mburi ireng seng tengah methentheng", = Wong mikul areng/ orang memikul arang. (Terjemahan; Depan hitam, belakang hitam yang tengah methentheng/ menahan berat).

4. Cangkriman Tembang

Cangkriman pepindhan sejatosipun awujud cangkriman pepindhan, nanging kagarap sarana tembang.
Tuladha;
Contoh cangkriman tembang pocung;
1. "Bapak pocung, renteng-renteng kayu kalung,
Dawa kaya ula, Pencokanmu wesi miring,
Sing disaba, si pocung mung turut kutha. (tegese; sepur)"

2. "Bapak pocung, cangkemu marep mandhuwur,
Sabane ing sendhang, pencokane lambung kering,
Prapteng wisma si pocung mutah kuwaya. (tegese; klenthing)."

3. "Bapak pocung, dudu watu dudu gunung,
Sangkamu ing Plembang, Ngon ingone sang Bupati,
Yen lumampah si pocung lembehan grana. (tegese; gajah)."

4. "Namung tutuk, Lan netra kalih kadulu,
Yen pinet kang karya, Sinuduk netrane kalih,
Yeku sarat ira bangkit ngemah-ngemah. (tegese; gunting)"

5. "Bapak pocung, amung sirah lawan gembung,
padha dikunjara, mati sajroning ngaurip,
mijil baka, si pocung dadi dahana. (tegese; penthol korek)"

6. "Bapak pocung rupane saenggo gunung
Tan ana kang tresna, kabeh uwong mesthi sengit
Yen kanggonan denlus-elus tinangis. (tegese; wudun)"

7. "Bapak pocung sasadulur ana pitu
Tan ana kang padha, mati enem urip siji
Dulur pitu tan nate urip barengan. (tegese; saptawara/ dinten)"

Contoh Cangkriman Tembang Asmaradana;
"Wonten ta dhapur sawiji,
Tanpa sirah tanpa tenggak,
Mung gatraning weteng bae,
Miwah suku kalihira,
Nging tanpa dlamakan,
Kanthaning bokong kadulu,
Rumaket ing para priya. (tegese; kathok)."

(Terjemahan;
Adalah suatu wujud,
Tanpa kepala tanpa leher,
Hanya berbentuk perut saja,
Dan kaki keduanya,
Tetapi tanpa telapak kaki,
Bentuknya bokong dapat dilihat,
Akrab pada para pria).

Contoh Cangkriman Tembang Kinanthi;
"Wonten putri luwih ayu,
Tan ana ingkang tumandhing,
Sariranira sang retna,
Owah-owah saben ari,
Yen rina kucem kang cahya,
mung ratri mancur nelahi. (tegese; rembulan)."

(Terjemahan;
Ada putri amat cantik,
tidak ada yang menandingi,
badan sang dewi,
Berubah setiap hari,
Kalau siang suram cahayanya,
Hanya pada malam hari bersinar cahayanya).

Baca juga:
15 Contoh Tembang Pocung Bahasa Jawa dan Artinya
Parikan Jowo (Ciri-Ciri dan Contoh Parikan Jowo Nasehat, Sindiran, dll)
Pepatah Jawa; Nasehat Bahasa Jawa Tentang Kehidupan dan Artinya

Demikian ulasan singkat tentang "Cangkriman: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)" yang dapat kami sajikan. Baca juga artikel kebudayaan Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

1 Response to "Cangkriman: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)"

Silahkan berkomentar yang baik dan sopan, komentar dengan link aktif akan kami hapus.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel