Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tembung Lingga lan Tembung Andhahan Basa Jawa

Konten [Tampil]

A. Tembung Lingga (Kata Dasar)

Tembung lingga yaiku sakabehe tembung sing durung owah saka asline. Kayata; pangan, sapu, tulis, omah, pager, guyu, pacul, lan sapanunggalane.

Tembung lingga dibedakake dadi rong werna kaya ing ngisor iki.

1. Tembung lingga mung sawanda

Tembung lingga mung sawanda iku ana ing basa Jawa diarani tembung wod. Tembung wod bisa diulur dadi rong wanda. Ananging uga ana tembung lingga sing sawanda nanging ora bisa diulur dadi rong wanda, sing diarani tembung lingga dudu wod.
Tuladha:
a) dom, diulur dadi edom (Wod)
b) lor, diulur dadi alor (Wod)
c) lur, diulur dadi ulur, dulur (Wod)
d) ket, pet, ler, gas, bak, rak, sak, tul, tik, lsp. (Wod)
e) sing, yen, kang (dudu Wod)

2. Tembung lingga rang wanda utawa luwih

Tembung lingga ana ing basa Jawa umume kadadean saka rong wanda lan uga an sing luwih saka rong wanda.

Contoh Tembung lingga rong wanda
a) tuku
b) payu
c) tutur
d) gambar
e) sapi
f) tangan
g) banyu
h) rambut
i) mata
j) adus
k) babar
l) kursi
m) turu
n) tandur

Contoh Tembung lingga telung wanda
a) garudha
b) gamelan
c) segara
d) nawala
e) punagi
f) sangsara

Contoh Tembung lingga patang wanda
a) saniskara
b) tranggana
c) sudarsana

Katrangan:
a. Tembung lingga Jawa iku kang akeh kadadean saka rong wanda.
b. Tembung-tembung kang luweh saka rong wanda iku lumrahe asale saka basa manca: baskara, sasadara, samodra, nayaka, diwangkara, rejeki, sedekah. lsp.
c. Wod iku tembung sawanda kang wis ana tegese lan sing nganakake tembung warna-warna, kang ora nyimpang saka bakuning teges.
1) lur dadi tembung: sulur, alur, galur, bilur, ulur;
2) ket dadi tembung: raket, pliket, ruket, leket, buket.

d. Wod iku bisane dadi tembung lingga anyar srana:
1) dirangkep (disaroja);
lur > lur-lur > lulur
pet > pet-pet > pepet
ket > ket-ket > keket
2) diwuwuhi swara ing ngarepe;
dus > adus, edus
cul > icul, ucul
bong > ebong, obong
yang > eyang
3) diseseli : el, er, um, n, in
pet > pelet
set > seret
sur > sumur
gung > gunung
ket > kelet
seg > sereg
tut > tumut
sung > sinung
4) diwuwuhi ing burine:
gung > gungan
jog > jogan
pet > petan

e. Ana uga tembung lingga asale saka basa manca kang diulur:
lamp (basa Walanda) > lampu
bank (basa Walanda) >  bangku
kaart (basa Walanda) >  kartu

Dene tembung lingga kang wis kadhapuk sarana nambahi ater-ater, sisipan, panambang utawa sarana karangkep. Tembung lingga kang katambah kaya mangkono iku wis diarani tembung andhahan.

B. Tembung Andhahan (Kata Jadian)

Tembung andhahan yaiku tembung kang wis owah saka linggane (asline). Tembung lingga iku bisane dadi tembung andhahan (dirimbag dadi tembung andhahan), srana:
1. diater-ateri
2. diseseli
3. dipenambangi
4. dirangkep
5. dicambor
6. diulur
7. diwancah

1. Tembung andhahan sarana oleh ater-ater (awalan)

a). Ater-ater hanuswara (awalan asal) sing awujud: m-, n-, ng-, Ian ny-
m- + pupus = mupus
n- + tulis = nulis
ng- + gawa = nggawa
ny- + sikut == nyikut

b). Ater-ater tripurasa sing awujud : dak-,ko-,lan di
dak + pangan = dakpangan
ko + jupuk = kojupuk
di + batin = dibatin

c). Ater-ater liyane sing awujud:
a- + lungguh = alungguh
ma-+ lumpat =  malumpat
ka- + limpe = kalimpe
ke- + sandhung = kesandhung
sa- + gegem = sagegem
pa- + lilah = palilah
pi- + tutur = pitutur
pra- + wira = prawira
kami- + tuwa = kamituwa
kapi- + lare = kapilare
tar- + waca = tarwaca

2. Tembung Andhahan sarono oleh seselan (sisipan)

Seselan sing awujud: -am, -in, -l lan -r
teka + -um = tumeka
tindak + -um = tumindak
gawa + -in = ginawa
serat + -in = sinerat
siwer + l = sliwer
tudhung + l = tludhung
cuwil + r = cruwil
kelip + r = krelip

3. Tembung Andhahan sarono oleh panambang (akhiran)

Panambang sing awujud -i, -ake, -e, -ane, -ke, -a, -ana, -na, -ku, -mu, lan -en.
teka + -i = tekani
turut + -ake = turutake
jupuk + -ne = jupukne
bapak + -e = bapake
jeluk + -ane = jelukane
kethok + -ke = kethoke
sepatu + -mu = sepatumu
pangan + -an = panganan
sugih + -a = sugiha
jupuk + -en = jupuken

Baca juga:
Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)
Tembung Garba Dalam Bahasa Jawa dan Contohnya
Tembung Yogyaswara dalam Bahasa Jawa dan Artinya

Demikian ulasan tentang "Tembung Lingga lan Tembung Andhahan Basa Jawa" yang dapat kami sampaikan. Baca juga artikel seni sastra Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

Post a Comment for "Tembung Lingga lan Tembung Andhahan Basa Jawa"