Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tembung Rangkep Basa Jawa

Konten [Tampil]

Tembung Rangkep

Tembung rangkep yaiku tembung kang diucapake ambal kaping pindho.

Tembung rangkep ana warna telu, yaiku srana :
1. Ngrangkep linggane diaran dwilingga
2. Ngrangkep purwane diaran dwipurwa
3. Ngrangkep wasanane diaran dwiwasana

1. Dwilingga

Dwilingga yaiku tembung kang diucapake ambal pindho, lan tembunge rangkep.
Warna-warnaning tembung kang adhapur dwilingga, yaiku.
a. Dwilingga wantah, yaiku dwilingga kang dumadine mung sarana karangkep tembunge bae, tanpa owah-owahan.
Tuladha:
bocah-bocah, omah-omah, weruh-weruh, alun-alun, sapi-sapi, nakal-nakal.

b. Dwilingga salin swara: yaiku tembung kang diucapake ambal pindho nanging swarane owah. Tembung dwilingga salin swara dumadine srana ngowahi:
1) Swaraning tembunge kang ngarep, swaraning wanda wekasaning tembunge kang ngarep kudu aswara a (a menga utawa sigeg).
Tuladha:
sopa-sapa, lesa-lesu, seja-seje, bota-bata, tebas-tebus, sendha-sendhe, bonda-banda, tempar-tempur, sendhan-sendhen, gondhak-gondhok, sija-siji, tuka-tuku, bodha-bodho, tumba-tumbu, longak-longok, tingga-tinggi, imbal-imbil, buntang-buntung.

2) Owah swaraning tembunge kang buri. Swaraning wanda-wanda ing tembunge kang buri owah tumraping-tembung tembung kang wandane wekasan sigeg swara a.
Tuladha:
abang-ebeng, pidak-pidek, gelang-geleng, gambang-gembeng, pindah-pindeh, kembang-kembeng, surak-surek, sowan-sowen, tepas-tepes, sumbang-sumbeng, gondhang-gondheng, slendhang-slendheng.

3) Swara tembunge karo pisan:
Tuladha:
gampang > gompang-gempeng
abang > obang-ebeng

c. Camboran tunggal yen digawe dwilingga, tembunge ngarep lan ing buri diambali:
kala menjing > kala menjing-kala menjing.
semar mendem > semar mendem-semar mendem.
parang rusak > parang rusak-parang rusak.

d. Camboran udhar yen digawe dwilingga mung tembunge kang ngarep kang dirangkep:
gudang kopi > gudang-gudang kopi
pager wesi > pager-pager wesi
omah sewan > omah-omah sewan.

e. Tembung andahan kang luwih saka rong wanda yen karangkep mung dicekak, supaya ora kedawan:
tineter-teter ora : tineter-tineter
tumimbal-timbal ora : tumimbal-tumimbal
saoleh-olehe ora : saolehe-saolehe
sadawa-dawane ora : sadawane-sadawane

f. Tembung kang oleh ater-ater sa, utawa pa, pi, pra, ka, (kang nelakake tembung aran) yen digawe dwilingga diambali kabeh sa ater-ater, janji tanpa panambang.
sathithik-sathithik, sasasi-sasasi, sapeIe-sapele, sewu-sewu, pituduh-pituduh, panemu-panemu, piwales-piwales, pawarta-pawarta, prakara-prakara, kalurahan-kalurahan, prajanji-prajanji, kapanewon-kapanewon.

g. 1) Tembung lingga kang oleh ater-ater anuswara kang ora luluh, yen digawe dwilingga, tembunge kang buri tanpa ater-ater mau.
njupuk-jupuk, nggambar-gambar.
2) Yen luluh tembunge kang buri iya diluluhake. nuku-nuku, nyukil-nyukil, macuI-macul, ngombe-ngombe.

Tegese tembung dwilingga
1) Tembung aran
a) Bocah-bocah wis turu: akeh
b) Aku jupukna criping-criping kana kanggo pacitan: upama, kayata
c) Adja nerak angger-angger, minangka dadi Gawea undang-undang, ulem-ulem, wara-wara: minangka dadi.
e) Kancaku encik-encik: bangsa
f) Aku mbedil alap-alap: sing kadunungan sipat seneng nindakake pakaryan kaya kang kasebut ing linggane.
f) Kolang-kaling, angge-angge, ara-ara, wit apa-apa: ora genah (cetha) tegese.
g) Aja nginep saenggon-enggon: sadhengah

2) Tembung kriya.
a) Aja geguyon bae, bokya maca-maca: upama, kayata
b) Maca-maca bareng disrengeni: lagi gelem, kepeksa
c) Surak-surak, jerit-jerit, bengok-bengok: tansah utawa rambah-rambah
d) Bok ya maca-maca, asah-asah lsp. Lesane ora gumathok.
e) Aja mandheg-mandheg, turu-turu: mbangetake
f) Tumandang kok sagelem-geleme: angger, waton
g) Uruna sabisa-bisamu: sapira.

3) Tembung kaanan
a) Sathithik-sathithik isih duwe pametu: sanajan
b) Atine melang-melang, mangu-mangu: tansah, rambah-rambah
c) Suwe-suwe dadi pinter: sangsaya
d) Gedhe-gedhene kali ing tanah Jawa iku Bengawan Sala : sing pinunjul dhewe
e) Ayo sregep-sregepan, pinter-pinteran, dhuwur-dhuwuran: rebut, adu
f) Gulane mung kuwi, ya salegi-Iegine: sapira, ora gumathok.

Katrangan:
1. Tembung dwilingga salin swara iku nelakake ora senenge sing guneman: Bocah kok pijer nongas-nangis bae. Mung klomba-klambi bae sing diucap.

2. Tumanduking kriya ora ajeg:
maju-maju                 - ajeg majune
moja-maju                 - ora ajeg majune
munggah-munggah   - ajeg munggahe
munggah-munggeh   - ora ajeg munggahe

2. Dwipurwa

Tembung dwipurwa iku tembung lingga utawa andhahan kang kerangkep purwane, dene wanda kawitane iku kudu katulis nganggo e (pepet):
a. lara            - lalara                > lelara
pitu                - pipitu               > pepitu
tuku               - tutuku              > tetuku
peteng           - pepeteng          > pepeteng
petung           - pepetung         > pepetung
donga            - dodonga          > dedonga
susuk             - sususuk           > sesusuk
weweh          - weweweh        > weweweh
tutur              - tututur             > tetutur
pupuh           - pupupuh          > pepupuh

b. mangan     - mamangan     > memangan
nuwun          - nunuwun         > nenuwun
nyamah        - nyanyamah     > nyenyamah
ngarang        - ngangarang     > ngengarang
njupuk          - njujupuk         > njejupuk
ndagan          - ndadagan        > ndedagan
nggawa         - nggegawa       > nggegawa
mbage           - mbabage        > mbebage

c. singget > sesingget
tumbal > tetumbal
warta > wewarta
sembah > sesembah
gendong > gegendong
sanja > sesanja

d. gramang > gegramang
srengen  > sesrengen
griya > gegriya
grombol > gegrombol
grundel > gegrundel
blarah > beblarahan
dlewer > dedleweran
playu > peplayon

e. Tembung kang luwih saka rong wanda ora kena digawe dwipurwa, umpamane: prasaja, pitutur, tembako, samudana.

f. Tembung kang apurwa aksara swara (a, i, u, e, e', o) ore kena digawe dwipurwa, umpamane: aku, idep, udan, emas, eman, obah

Tagese tembung dwipurwa:
1) Kekudhung walulang macan: nganggo, nganggep
2) Kekulaka menyang pasar: lesane ora gumatok
3) Sapa tetuwane kene: sing kena dianggep kang kasebut ing linggane
Aku tetulunge, lelurahe wong kene: sing kena dianggep kang kasebut ing linggane
4) Aja lali marang leluhurmu: kabeh, warna-warna.
Aja nganti nemu reribet: kabeh, warna-warna
5) Aku ora kena mangan pepedes, kekecut: kabeh kang
6) Para abdi telukan pepitu: ora gumatok
7) Tetiyang dhusun sami nggarap sabin ing wewengkonipun piyambak-piyambak: nyrambahi

3. Dwiwasana

Tembung dwiwasana iku dumadine saka tembung ngrong wanda sarana ngrangkep wandane kang wekasan. wandane kang kapisan aswara e (pepet)
a. Srana neselake wandaning tembung kang wekasan ing antarane wanda kapisan lan kapindho. Yen wanda wekasan iku sigeg, sesigege dibuwang dhisik:
cenges > ce (nge) nges > cengenges
celuk > ce (lu) luk > celuluk
jegik > je (gi) gik > jegigik

b. Wandane pungkasan kang diseselake owah swarane, sandangane swara padha karo sandangane swara ing wandane kang kawitan, lan padha sesigege (yen wandane kang kapisan wanda sigeg), mangkono iku yen wanda kang kapisan ing linggane ora aswara e (pepet). Dene yen wandane kapindo ing tembunge lingga aksara k, k iku owah dadi g.
cingak > co (ngi) ngak > cengingak
canteng > ce (than) theng > cjethantheng
budug > be (du) dug > bedudug
jinggat > je (ging) get > jeginggat

c. Yen wandane kang kapindho nganggo sandhangan cakra utawa keret, yen diseselake cakra utawa keret iku dibuwang.
jegreg > je (ge) greg > jegegreg
cekruk > ce (ku) kruk > cekukruk

Tegese tembung dwiwasana
1. Cenginguk niliki ibune ora ana: ora gumathok
Bareng ana wong teka dengangak Ali nyawang: ora gumathok
2. Amir celuluk, ilang pite: ambal-ambalan

Baca juga:
Tembung Garba Dalam Bahasa Jawa dan Contohnya
Tembung Entar Lan Tegese dalam Bahasa Jawa
Tembung Pepindhan Jawa, Contoh dan Artinya

Demikian ulasan tentang "Tembung Rangkep Basa Jawa" yang dapat kami sajikan. Baca juga artikel sastra Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

Post a Comment for "Tembung Rangkep Basa Jawa"