Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

19 Tembang Maskumambang Dalam Bahasa Jawa Secara Lengkap

Tembang Maskumambang dalam bahasa Jawa berasal dari kata "Mas" atau emas yang berarti sesuatu yang berharga dan "Kumambang" menggambarkan “jabang bayi” yang masih dalam kandungan ibunya. Masih belum diketahui secara jelas kelaminnya (bisa lelaki atau perempuan). Kumambang mengandung arti hidupnya mengambang di dalam perut ibunya. Maskumambang adalah susunan Sunan Maja Agung. Namun hingga saat ini masih sangat populer di kalangan masyarakat Jawa.

Maskumambang memiliki watak sedih, susah dan welas asih. Tembang Maskumambang biasanya dibawakan untuk syair-syair tembang yang bermakna kesedihan, kedukaan, dan welas asih dalam kehidupan orang Jawa.
tembang-maskumambang
Tembang Maskumambang
Guru gatra, guru lagu dan guru wilangan Tembang Maskumambang yaitu:
12i - 6a - 8i - 8o
Artinya:
a. (Guru gatra = 4) Maskumambang memiliki 4 larik atau baris kalimat.
b. (Guru wilangan = 12, 6, 8, 8) Kalimat pertama berjumlah 12 suku kata, Kalimat kedua berjumlah 6 suku kata, Kalimat ketiga dan keempat berjumlah 8 suku kata.
c. (Guru lagu = i, a, i, o) Akhiran suku kata setiap kalimat bervokal i, a, i, o.
Adapun syair lagu Maskumambang Serat Rangsang Tuban adalah sebagai berikut.

Tembang Maskumambang

1) "Munggah marga mudhun jurang ngiring-ngiring,
nasak wana wasa,
ngupaya marganing lalis,
sampun lepas lampahira."

2) "Kuneng gantya ingakang cinarita mangkin,
ki buyut Wulusan,
dhukuh Sumbereja nguni,
juru pamiyasa ulam."

3) "Nuju nambutkarya neng tengah benawi,
kagyat wring kendhaga,
winot ing giyota milir,
baita glis cinendhangan."

4) "Wus binuka kendhaga isi babayi,
katon tejanira,
ki buyut eram ningali,
narka bayi naking jina."

5) "Kang ayoga merang kinelekken nuli,
ki buyut Wulusan,
yen keni ingurip-urip,
sukur bisa dadi mulya."

6) "Kapinujon mbokne bayek wus kaping tri,
nggonira susuta,
nora nana urip siji
iki kinarya lanjaran."

7) "Gya bonopong ni jabang binekta mulih,
winehken ing semah,
nyi buyut kagyat ningali,
kang jaler mbekta bayi bang."

8) "Mulung tangan nyi buyut tatanya aris,
ing endi nggonira,
oleh jabang bayi iki,
ki buyut mangsuli sigra."

9) "Bocah nggonku candhang ing benawi nyai,
nyi buyut Wulusan,
narka anaking pawestri,
kenya kang alaku Jina."

10) "Ki Wulusan anduga ywan jabang bayi,
dede sok rareya,
wadhah kang mangka panitik,
dene winoting kendhaga."
(Serat Rangsang Tuban)

11) "Arukuna lawan kadangira sami,
Aywa na sulaya,
Miwah panasten ing batin,
Maring kang akeh darbeknya."

12) "Den abisa amenggak napsuning ati,
yen ana kapesan,
karya kaluputan yekti,
katarima lakunira."

13) "Yen kalakon ana kang sulaya budi,
yen ana kapesan,
karya kaluputan yekti,
katarima lakunira."

14) "Apa dene darbe cipta amalesi,
dahat tan prayoga,
manawa ana prakawis,
kang andadekken sulaya."

15) "Kapasrahna ing para mitra kang sami,
temen-temen ing tyas,
mitra sakaliyaneki,
kang minangka dadi jeksa."

16) "Supayane karampungana tumuli,
dening para mitra,
sarampungira supadi,
atuta malih dadinya."

17) "Akaryaa raharjaningakeh sami,
aywa kongsi ngarah,
kauntungannya pribadi,
kang lantaran tan prayoga."

18) "Tetulunga marang sagung pekir miskin,
aywa angsi ana,
kawisesa ing priyayi,
kang duduk sabenerira."

19) "Deh awani sabar sabarang kang dadi,
kasangsaranira,
sentosa sajroning ati,
tawekal sarta narima."

Video Tembang Maskumambang


Baca juga:

1 komentar untuk "19 Tembang Maskumambang Dalam Bahasa Jawa Secara Lengkap"

Silahkan berkomentar yang baik dan sopan, komentar dengan link aktif akan kami hapus.