Latest Posts

Ater-Ater dalam Bahasa Jawa

Ater-Ater Ater-ater yaiku wuwuhan kang dumunung ana sangareping lingga. Wujuding ana 18 warna, yaiku: dak, ko, di, ka, ke, sa,pa, pi, pra, pri, tar, …

Kasusastran Jawa

1. Kabudayan (Kebudayaan) Kabudayan asale saka tembung lingga: ”budaya”, kang ateges: sipating budi, sipating nalar utawa sipating angen-angen. Sipat…

Paramasastra Basa Jawa

Paramasastra yaiku ngelmu kang nyinau babagan penulisan, aksara, wanda sarta tataning tembung lan ukara ing basa Jawa. (" Paramasastra yaitu ilmu…

Tembung Baliswara

Baliswara yaiku tembung loro utawa luwih sing karangkep dadi siji, nanging tembung sing menehi katrangan manggon ana ing sangarepe tembung sing diter…

Gugon Tuhon

Tembung ”Gugon-tuhon” kena ditegesi rong warna, yaiku kapirid saka Tembung Watak lan saka Tembung Aran. Manawa kapirid saka tembung watak, ateges go…