Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Unggah-Ungguh Basa Jawa (Bahasa Ngoko, Bahasa Madya, dan Bahasa Krama)

Unggah-Ungguh Basa Jawa yaitu aturan adat masyarakat Jawa perihal sopan santun, tatakrama, tatasusila menggunakan Bahasa Jawa. Macam-macam Bahasa Jawa menurut aturan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu;

 1. Bahasa Ngoko, dibagi menjadi 2 jenis bahasa, yaitu Ngoko Lugu dan Ngoko Andhap (yang dibagi ke dalam 2 jenis bahasa, yaitu Antya Basa dan Basa Antya).
 2. Bahasa Madya, dibagi menjadi 3 jenis bahasa, yaitu Madya Ngoko, Madya Krama, dan Madyantara.
 3. Bahasa Krama, dibagi menjadi 5 jenis bahasa, yaitu Mudha Krama, Kramantara, Wredha Krama, Krama Inggil, dan Krama Desa.
 4. Bahasa Kedaton
 5. Bahasa Kasar

Penjelasan mengenai unggah-ungguh basa Jawa lengkap beserta contoh kalimat unggah-ungguh basa Jawa akan kami ulas pada pembahasan berikut ini.

unggah-ungguh-basa-jawa

A. Bahasa Jawa Ngoko

Bahasa Jawa Ngoko yaitu jenis bahasa jawa yang digunakan untuk berbicara dengan masyarakat umum/ masyarakat biasa.

Bahasa Jawa ngoko dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: ngoko lugu dan ngoko andhap.

1. Ngoko Lugu

Bahasa ngoko lugu fungsinya untuk berbicara atau dialog antara orang tua dengan anak cucunya, masyarakat umum pada umumnya atau seorang anak dengan temannya. Bangsawan dengan pelayannya, berbicara sendiri.

a. Orang tua dengan anak/ cucunya
Contoh:
Orang tua dengan anak/ cucunya
Bapak = Le, kapan anggonmu teka?(Ngoko lugu)
Anak = Pengestunipun Bapak, wilujeng. Kala wau enjang jam 10 anggen kulo dumugi ing ngriki.(Ngoko lugu)

b. Sesama masyarakat biasa atau anak dengan temannya
Contoh:
A = Mas Agus, aku mbok ya kokwuruki garapan nulis Jawa ndhek wingi kae. Yen ora, mengko rak aku sida didukani Pak Guru. Dhasar aku ndhek wingi ora mlebu, ora pamit pisan.(Ngoko lugu)
B = Lho, ya gene ta, kok ora mlebu barang ki? Enya iki, turunen bae, mumpung isih esuk mengko mundhak selak mlebu.(Ngoko lugu)

c. Pejabat/ petinggi dengan bawahannya
Contoh:
A = Mbok Minah, mengko kowe gawea slametan tumpeng kaya adate nyetauni putumu si thole.(Ngoko lugu)
B = Menika rak dede dinten Rebo Pahing tingalanipun putra sampeyan Ndara Den Bagus ta, Ndara?(Ngoko lugu)

d. Orang yang berbicara sendiri
Contoh:
E, tak turu sedhela, awakku kok kesel, ora kira-kira.(Ngoko lugu)

2. Ngoko Andhap (Ngoko Halus)

Ngoko andhap atau ngoko halus dibedakan menjadi dua macam, yaitu: antya-basa dan basa-antya.

a. Antya-basa, merupakan bahasa yang digunakan dalam berbicara antara orang tua dengan anak muda yang lebih tinggi pangkatnya atau satu orang dengan orang lain yang sudah erat sekali pertemanannya. Kata "kowe" menjadi "sliramu". Berwujud perpaduan bahasa ngoko dan krama inggil, tidak mengkramakan ater-ater dan panambang.

Contoh:
Ngoko lugu = Kowe apa ora lunga menyang kantor?
Antya-basa = Sliramu apa ora tindak menyang kantor?

b. Basa-antya, yaitu bahasa yang digunakan untuk berbicara antara orang tua dengan anak muda yang lebih tinggi pangkatnya. Kata "kowe" menjadi "panjenengan". Berwujud perpaduan bahasaa ngoko, krama dan krama inggil, tidak mengkramakan ater-ater dan panambang.

Contoh:
Ngoko lugu = Yen kowe wis duwe wektu, mbok ya menehi layang.
Basa-antya = Yen panjenengan wis kagungan wekdal, mbok ya maringi, serat.

Keterangan:
Kata-kata yang tidak dikramakan seperti:
1) kata ganti = iki, iku, apa, sapa, endi, pira, kapan, kepriye, yagene;
2) kata sebab = marang, menyang, saka, nganti, utawa, yen;
3) kata-kata keterangan: saiki, mengko, mau, dhek, seprana, seprene, semono, mangkene, mengkono, isih, wis, durung, arep, lagi, maneh.


B. Bahasa Jawa Madya

Bahasa madya yaitu salah satu unggah-ungguh bahasa Jawa antara bahasa ngoko dan bahasa krama. Bahasa madya berwujud kata madya yang masih bercampur dengan bahasa ngoko atau bahasa krama. Bahasa madya ngoko biasanya digunakan untuk berbicara oleh orang-orang desa di Jawa pada umumnya.

Bahasa madya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu madya ngoko, madya krama dan madyantara.

1. Bahasa Madya Ngoko

Bahasa madya ngoko yaitu bahasa yang digunakan untuk percakapan antara pedagang dengan sesama pedagang. Kata "aku" menjadi "kula", kata "kowe" menjadi "dika". Berwujud bahasa madya dan ngoko, ater-ater, dan panambang tetap ngoko.

Contoh bahasa Madya Ngoko:
Ngoko lugu = Kowe kok sajak kesusu ngajak mulih aku, ana perlune apa, ta?
Madya ngoko = Dika kok sajak kesusu ngajak mulih kula, onten perlune napa ta?

2. Bahasa Madya Krama

Bahasa madya krama yaitu bahasa percakapan antara istri pejabat dengan suaminya. Berwujud bahasa madya, krama dan krama inggil. Tetapi tidak mengkramakan ater-ater dan panambang.

Contoh bahasa Madya Krama:
Ngoko lugu = Pakne, wayah ngene kok wis arep menyang kantor, apa akeh gawean?
Madya krama = Pakne, wanci ngeten kok empun ajeng tindak tang kantor, napa kathah padamelan?

3. Bahasa Madyantara

Bahasa madyantara yaitu bahasa percakapan antara orang biasa dengan orang biasa, atau petinggi dengan saudara yang lebih rendah pangkatnya. Kata “kowe" menjadi "mang", "samang", atau "sampeyan".

Contoh bahasa Madyantara:
Ngoko Lugu = Kowe rak wis duwe tumbak sing luwih apik, ta?
Madyantara = Sampeyan rak empun duwe tumbak sing luwih apik ta?


C. Bahasa Jawa Krama

Bahasa krama dibedakan menjadi lima golongan, yaitu mudha krama, kramantara, wredha krama, krama inggil, dan krama desa.

1. Bahasa Mudha Krama

Bahasa mudha krama yaitu bahasanya anak muda dengan orang tua, bahasa murid dengan gurunya, bahasa pejabat dengan pejabat. Kata "aku" menjadi "kula", kata "kowe" menjadi "panjenengan". Berwujud bahasa krama dan krama inggil, mengkramakan ater-ater dan panambang.

Contoh bahasa Mudha Krama:
Ngoko andhap = Menawa panjenengane ibu marengake, aku arep ndherek.
Mudha krama = Menawi panjenenganipun ibu marengaken, kula badhe dherek.

Keterangan:
a. Ater-ater = dak diganti kula, ko diganti dipun
b. Panambang = ku diganti kula, mu diganti panjenengan atau sampeyan, e diganti dipun, ake diganti aken

2. Bahasa Kamantara/ Krama Lugu

Bahasa kramantara atau krama lugu yaitu bahasa percakapan antara orang tua dengan orang yang lebih muda, merasa menang status sosial atau pangkat yang lebih tinggi. Kata "aku", menjadi "kula", kata "kowe", menjadi "sampeyan".

Contoh bahasa Kramantara:
Ngoko lugu = Dhek wingi kowe rak wis dak ngerteni, awit aku ora bisa teka sadurunge jam sepuluh.
Kramantara = Kala wingi sampeyan rak sampun kula criyosi, bilih kula boten saged dhateng saderengipun jam sedasa.

Keterangan:
a) Ater-ater = dak diganti kula, koe diganti sampeyan, di diganti dipun
b) Panambang = ku diganti kula, mu diganti sampeyan, e diganti ipun, ake diganti aken

3. Bahasa Wredha Krama

Bahasa wredha krama yaitu bahasa percakapan orang tua dengan orang yang lebih muda. Kata "aku" menjadi "kula", kata "kowe" menjadi "sampeyan". Bahasa wredha krama berwujud kata-kata krama, tetapi ater-ater dan panambang tidak dikramakan.

Contoh bahasa Wredha Krama:
Ngoko lugu = Kowe mangkono wis ora kekurangan apa-apa, bebasan kari mangan karo turu.
Wredha krama = Sampeyan mekaten sampun boten kekirangan punapa-punapa, bebasane kantun nedha kaliyan tilem.

4. Bahasa Krama Inggil

Bahasa krama inggil yaitu bahasa percapakan antara orang tua dengan kaum ningrat, atau orang biasa dengan pejabat/ petinggi, anak muda dengan orang tua. Kata "kula" menjadi "adalem", "abdi-dalem", "kawula", kata "panjenengan" menjadi "panjenengan-dalem". Bahasa krama inggil berwujud bahasa krama semua, seperti bahasa mudha krama.

Contoh bahasa Krama Inggil:
Mudha krama = Sowan kula ing ngarsa panjenengan, perlu nyadhong dhawuh panjenengan.
Krama inggil = Sowan adalem ing ngarsa panjenengan-dalem perlu nyadhong dhawuh panjenengan-dalem.

5. Bahasa Krama Desa

Bahasa krama desa yaitu bahasa percakapan antara orang-orang desa yang biasanya orang-orang tersebut masih butasastra. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa krama desa, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ini:

 • Kata krama atau krama-inggil dikramakan lagi, seperti: nama menjadi nami; sepuh menjadi sepah; tebih menjadi tebah, waja menjadi waos, dst.
 • Menggunakan kata-kata krama-inggil terhadap dirinya sendiri seperti: asta kula, kula paringi, kula dhahar, dst.
 • Menggunakan kata-kata kawi, seperti: yoga sampeyan; nem santun; turangga sampeyan, dst.
 • Sesuai dengan keadaan, seperti: ambetan-duren, pethakan-mori, singetan-pete, samberan-pitik, dst.
 • Sudah mempunyai arti sendiri, seperti: dhekemen-dhele, watesan-semangka, boga-agung, dst.

Contoh bahasa Krama Desa:
Ngoko lugu (NL) = Lo, kowe Tin, apa padha slamet?
Krama desa (KD) = Pangestu sampeyan, inggih wilujeng, sowan kula ngaturaken kagungan sampeyan pantun gagi sapunika sampun sepah.
NL = Sokur ta, jagung lan kedhele apa during tuwa?
KD = Boganipun dereng, dekemanipun kados sepeken engkas sampun sepah.
NL = Paestrenmu koktanduri apa?
KD = Kula dhawahi walesan, nanging boten cekap, amargi kebenan pejah sedaya.

Keterangan:
1) Kata = aku diganti kula, kowe diganti sampeyan
2) Ater-ater = dak diganti kula, ko diganti sampeyan, di diganti dipun
3) Panambang = ku diganti kula, mu diganti sampeyan, e diganti ipun, ake diganti aken
4) Kata-kata dalam bahasa krama desa diantaranya;
kedhele krama desane = kedhangsul, dhekeman
kwali krama desane = kwangsul
jaran krama desane = kepel
belo krama desane = belet
mori krama desane = monten
kori krama desane = konten
ratan krama desane = radosan
wedi krama desane = wedos
kacang krama desane = kaos
tuwa krama desane = sepah
jagung krama desane = boga, gandum
gaga krama desane = gagi
tembako krama desane = santun
segelo krama desane = segenten
dhuwit krama desane = yatra
wani krama desane = wantun
duren krama desane = ambetan
Imogiri krama desane = Maginten
Semarang krama desane = Semawis
Wonosaba krama desane = Wonosowan
Pati krama desane = Santenan
Boyolali krama desane = Bajulkesupen
Salatiga krama desane = Salatigen
Kendal krama desane = Gajihan
Temanggung krama desane = Temanggel
Kediri krama desane = Kedinten
Karangasem krama desane = Kawisasem
Pekalongan krama desane = Pengangsalan
Parakan krama desane = Pendetan
Banyumas krama desane = Toyajene


D. Bahasa Jawa Kedhaton (Basa Bagongan)

Bahasa kedhaton (basa bagongan) yaitu bahasa percakapan para prajurit dan abdi raja di dalam kerajaan dan didepan petinggi kerajaan. Berwujud kata-kata krama dengan kata-kata bahasa kedhaton. Ater-ater dan panambang, jika yang berbicara itu prajurit dengan prajurit, abdi raja dengan abdi raja, tidak dikramakan. Namun jika abdi raja itu berbicara dengan pangeran-putra, ater-ater dan panambang harus dikramakan.

Perbedaan bahasa kedhaton Surakarta dan Ngayogyakarta:

Ngayogyakarta : Utawa Purusa/wong kapisan (aku), kedhatone manira Madyama Purusa/wong kapindho (kowe), kedhatone pakenira.

Surakarta :
a) Aku bagi para putra-sentana, menjadi mara. Kowe bagi para putra-sentana, menjadi para.
b) Aku bagi para punggawa, menjadi manira. Kowe bagi para punggawa, menjadi pakenira.
c) Aku bagi para panewu-mantri, menjadi kula. Kowe bagi para panewu-mantri, menjadi jengandika.
d) Aku bagi para pujangga, menjadi robaya. Kowe bagi para pujangga, menjadi panten.

Keterangan:
a) Ater-ater = dak diganti manira, ko diganti pakenira, di tetap di
b) Panambang = ku menjadi kula, mu menjadi dalem, e tetap e, ake tetap ake
c) Kata-kata kedhaton diantaranya;
punapa, kedhatone = punapi
iki, kedhatone = puniki
iku, kedhatone = puniku
ayo, kedhatone = nedha
gajah, kedhatone = dirada
macan, kedhatone = sardhula
ora, kedhatone = boya
ana, kedhatone = wenten
inggih, kedhatone = enggeh
bae, kedhatone = besaos
kebo, kedhatone = mundhing
jaran, kedhatone = kuda
Iya, kedhatone = enggeh
doyan, kedhatone = seta
seje, kedhatone = seyos
dhewe, kedhatone = dhawak
isih, kedhatone = meksih
weruh, kedhatone = meninga
sumangga, kedhatone = wawi
kandhane, kedhatone = pojare
duwe, kedhatone = darbe
keris, kedhatone = curiga
cemethi, kedhatone = tembung
apa, kedhatone = punapi

Contoh:
A = Kala wingi ing griya jengandika punapi wonten tamu?
B = Enggeh, adhi kula angka gangsal saking Ngayogyakarta?
A = Sajake kok wenten damel ingkang wigatos.
B = Boya, namingtuwi besaos, amargi rumaos kangen,sampun lami boya kepanggih.


E. Basa Jawa Kasar

Bahasa jawa kasar yaitu pada umumnya berasal dari kata dalam bahasa ngoko dan kata kasar, merupakan bahasanya orang yang yang sedang marah-marah.

Contoh bahasa Jawa Kasar:
Lha, wong rupamu, pantes karo dhapure, jegosmu ya mung nguntal karo micek.

Contoh Kalimat Unggah-Ungguh Bahasa Jawa Ngoko Andhap (ngoko Alus)
Ngoko lugu = NL; Ngoko andhap = NA; Krama alus = KM

Contoh:
1. NL = Bapak mulihe jam pira, Di?
NA = Bapak kondure jam pira, Di?
KM = Bapak konduripun pukul pinten?

2. NL Nar! Layang iki wenehna Pak Guru!
NA = Nar! Layang iki caosna Pak Guru!
KM = Mas Nar, serat punika caosaken Pak Guru.

3. NL = Yen ora gelem, ya ora dadi ngapa.
NA = Yen ora kersa ora dadi ngapa.
KM = Menawi mboten kersa inggih mboten dados punapa.

4. NL = Sing nganggo klambi bathik iku sapa?
NA = Sing ngagem klambi bathik iku sapa?
KM = Ingkang ngagem ageman bathik punika sinten?

Contoh Kalimat Unggah-Ungguh Bahasa Jawa Krama Alus
Ngoko andhap = NA; Krama alus = KA
Contoh:
1.NA = Priyayi iku pasuryane bagus.
KA = Priyayi menika pasuryanipun bagus.

2. NA = Jayus didukani Pak Guru amarga ora ngumpulake PR.
KA = Jayus dipun dukani Pk Guru amargi mboten ngumpulaken PR.

3. NA = Dhik Hasan ditimbali ibu, diparingi jajan.
KA = Dhik Hasan ditimbali ibu, dipun paringi jajan.

4. NA = Mbak Tutik ditimbali simbah, dingendikani, anggone arep omah-omah.
KA = Mbak Tutik dipun timbali Simbah, dipun ngendikani anggenipun badhe emahemah.

5. NA = Rawuhe Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono ing Semarang didherekaken bapak-bapak mentri.
KA = Rawuhipun Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono wonten Semarang dipun dherekaken bapak-bapak mentri.

6. NA = Unjukane Bapak wis adhem.
KA = Unjukanipun Bapak sampun asrep.

7. NA = Pak Lurah ngendikane dimidhangetaken wargane kanthi permati.
KA = Pak Lurah ngendikanipun dipun midhangetaken warganipun kanthi permati.

8. NA = Titihane Pakdhe diampil Bapak.
KA = Titihanipun Pakdhe dipun ampil Bapak.

9. NA = Adhik ditimbali Bapak, diutus mundhutake rokok.
KA = Adhik dipun timbali Bapak, dipun utus mundhutaken ses (rokok).

10. NA = Aku diutus Bapak, supaya nyaosaken layang iki marang Pak Lurah.
KA = Kula dipun utus Bapak, supados nyaosaken serat punika dhateng Pak Lurah.

Baca juga:
Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)
Tembung Entar Lan Tegese dalam Bahasa Jawa
Tembung Saroja dan Artinya Secara Lengkap
Tembung Garba Dalam Bahasa Jawa dan Contohnya

Demikian ulasan tentang "Unggah-Ungguh Basa Jawa (Bahasa Ngoko, Bahasa Madya, dan Bahasa Krama)" yang dapat kami sampaikan. Baca juga artikel Bahasa Jawa dan kebudayaan Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

9 komentar untuk "Unggah-Ungguh Basa Jawa (Bahasa Ngoko, Bahasa Madya, dan Bahasa Krama)"

 1. Nama:BAGUS GIYANTO
  No. :08
  Kelas:X TP1

  BalasHapus
 2. Nama=Malikhatul Jannah
  No=18
  Kelas=X Otkp1

  BalasHapus
 3. Sangat membantu bagi pelajar kelas 10 yang kurang memahami bahasa jawa, terima kasih! Mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas!
  *Masya Allah

  -Materi unggah ungguh basa jawa semester 1-

  BalasHapus
 4. Nama : DYTA PUTRI LESTARI
  No :12
  Kelas : X AKL 1

  BalasHapus
 5. Nama:Naili suraya
  NO:21
  Kelas:XI OTKP 2

  BalasHapus
 6. Nama:NAILI SURAYA
  No:21
  Kelas:XI OTKP 2
  Catetan hal penting:Macam-macam Bahasa Jawa menurut aturan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu;

  1.Bahasa Ngoko, dibagi menjadi 2 jenis bahasa, yaitu Ngoko Lugu dan 2.Ngoko Andhap (yang dibagi ke dalam 2 jenis bahasa, yaitu Antya Basa dan Basa Antya).
  3.Bahasa Madya, dibagi menjadi 3 jenis bahasa, yaitu Madya Ngoko, Madya Krama, dan Madyantara.
  4.Bahasa Krama, dibagi menjadi 5 jenis bahasa, yaitu Mudha Krama, Kramantara, Wredha Krama, Krama Inggil, dan Krama Desa.
  5.Bahasa Kedaton
  6.Bahasa Kasar

  BalasHapus
 7. Nama=Malikhatul Jannah
  Kelas=X OTKP 1
  Unggah-Ungguh Basa Jawa yaitu aturan adat masyarakat Jawa perihal sopan santun, tatakrama, tatasusila menggunakan Bahasa Jawa .Macam²Bahasa Jawa menurut aturan penggunaannya yaitu;
  1.Bahasa Ngoko, dibagi menjadi 2 jenis bahasa, yaitu Ngoko Lugu dan Ngoko Andhap (yang dibagi ke dalam 2 jenis bahasa, yaitu Antya Basa dan Basa Antya).
  2.Bahasa Madya, dibagi menjadi 3 jenis bahasa, yaitu Madya Ngoko, Madya Krama, dan Madyantara.
  3.Bahasa Krama, dibagi menjadi 5 jenis bahasa, yaitu Mudha Krama, Kramantara, Wredha Krama, Krama Inggil, dan Krama Desa.
  4.Bahasa Kedaton
  5.Bahasa Kasar

  BalasHapus
 8. Terima kasih,materi ini sangat membantušŸ™

  BalasHapus

Silahkan berkomentar yang baik dan sopan, komentar dengan link aktif akan kami hapus.