Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Purwakanthi, Kaperang dadi Telu, yaiku;

Kata "Purwakanthi" artinya; mengikuti awalan, atau yang sudah disebutkan sebelumnya. Maksudnya, suara, kata, atau kalimat yang kedua mengikuti suara, kata, atau kalimat sebelumnya. Purwakanthi dalam bahasa Indonesia disebut sajak, rima, atau persamaan bunyi. Purwakanthi bahasa Jawa terdapat tiga macam, yaitu; purwakanthi guru swara, purwakanthi guru sastra, dan purwakanthi guru basa/ lumaksita. Lebih jelasnya silahkan simak ulasan berikut ini.

Pembahasan Purwakanthi ini kami rangkum dalam bahasa Jawa, agar lebih mudah menjelaskan kosa katanya yang cukup berbeda dengan bahasa Indonesia, sekaligus dapat kalian gunakan sebagai bahan pembelajaran dalam berbahasa Jawa.

Purwakanthi Yaiku

Purwakanthi: runtuting swara utawa tetembungan sing padha ing sajroning ukara. Swara kang runtut, kadadean saka vokal, konsonan, uga tembunge. Ing basa Indonesia diarani persamaan bunyi utawa sajak.

Purwakanthi kaperang dadi telu, yaiku:
1. Purwakanthi Guru Swara,
2. Purwakanthi Guru Sastra,
3. Purwakanthi Guru Basa/ Lumaksita.

Dene wujude siji lan sijine, yaiku;

1. Purwakanthi Guru Swara

Purwakanthi Guru Swara, yaiku purwakanthi sing padha swara ing pungkasane tembung, uga diarani runtuting swara vokal. Dadi ing unen-unen sing dikanthi utawa digandheng yaiku "swarane" (a, i, u, e, e', o).
Tuladha:
Sapa jujur, bakal makmur                                 (swara; u)
Ora cepet, ora ngliwet                                       (swara; e)
Tut wuri, andayani                                            (swara; i)
Tesmak bathok, mata mlorok                            (swara; o)

Purwakanthi guru swara iku akeh tinemu ing tembung saroja, bebasan, paribasan, saloka, isbat, panyandra, lelagon, guritan, parikan, wangsalan, lan sapanunggalane.

Contoh Purwakanthi Guru Swara:

 1. Aja dahwen, ati open
 2. Aja dumeh menang, banjur tumidak sawenang-wenang
 3. Ajining dhiri, gumantung kedhaling lathi
 4. Ana awan, ana pangan
 5. Ana bungah, ana susah iku wis lumrah
 6. Ana dina, ana rupa
 7. Anak polah, bapa kepradhah
 8. Asu belang, kalung wang
 9. Ati karep, bandha cupet
 10. Ayem tentrem
 11. Bagas waras
 12. Bareng wis makmur, lali marang sedulur
 13. Becik ketitik, ala ketara
 14. Bungah susah iku lumrah
 15. Ciri wanci lelai ginawa mati
 16. Desa mawa cara negara mawa tata
 17. Dikethok koyo lombok
 18. Diiris kaya kobis
 19. Gandhes luwes
 20. Gemah ripah
 21. Gendhon rulon
 22. Gemi setiti ngati-ati
 23. Gelem obah, mesthi mamah
 24. Inggah-inggih nanging ora kepanggih
 25. Ijo-ijo godhonge kara, bareng bodho lagi rumangsa
 26. Ireng-ireng ketok untune, bareng seneng ketok guyune
 27. Jago kate, wanine ing tritikane
 28. Kara ana gemake, ngaku jaka ana anake
 29. Kebat kliwat
 30. Kegedhen empyak kurang cagak
 31. Keplok ora tombok
 32. Kudu sregep sing sinau, sapa sing kepingin maju
 33. Kulite kuning, kadi mas sinangling
 34. Kutuk marani sunduk
 35. Ora cepet, ora ngliwet
 36. Ora ngedan, ora keduman
 37. Papa citraka
 38. Rek gambar kucing, kula dherek wonten wingking
 39. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso
 40. Rupane kembar, kaya jembe sinigar
 41. Sapa jujur bakal makmur
 42. Sing gelem ngalah, bakal luhur wekasane
 43. Tela diiris-iris, gawe gela ora uwes-uwes
 44. Thenguk-thenguk, nemu kethuk
 45. Tiwas sayah, ora paedah
 46. Tut wuri, handayani
 47. Wadya bala
 48. Wiwit kuncung, nganthi gelung
 49. Witing tresna, jalaran saka kulina
 50. Welinging guru wong iku kudu mituhu marang bapa ibu, supaya slamet sing tinemu
 51. Wong bungah sok nemu susah

Contoh Purwakanthi Guru Swara ing lelagon:

 1. Eee....dhayohe teka, ee...gelarna klasa.
 2. Eee....klasane bedhah, ee...tambalen jadah.
 3. Eee....jadahe mambu, ee...pakakna asu.
 4. Eee....asune mati, ee...kelekno kali.
 5. Kang cinatur, polah kang kalantur.
 6. Lolobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah.
 7. Suwe ora jamu, jamu godhong tela.
 8. Suwe ora ketemu, pisan gawe gela.

2. Purwakanthi Guru Sastra

Purwakanthi Guru Sastra, yaiku purwakanthi sing padha tulisane utawa aksarane ing saben wiwitan wanda utawa tetembungane, lan uga diarani runtuting swara konsonan. Diarani purwakanthi guru sastra mergo nganggo awewaton "sastra" utawa "aksara". Dadi ing ukara perangan sing buri, ana kang nunggal sastra karo perangan sing ngarep utawa ing purwane.
Tuladha:
Anak anung, anindita                  (nungal sastra; n)
Sing sapa goroh, growah             (nungal sastra; g)
Bobot, bibit, bebet                       (nungal sastra; b)
Sluman, slumun, slamet              (nungal sastra; s)

Contoh Purwakanthi Guru Sastra:

 1. Aja dhemen memada sameng dumadi
 2. Aja dhemen memada, dhateng sapadhaning dumadi
 3. Anak anung anindhita
 4. Asah, asih, asuh
 5. Bibit, bobot, bebet
 6. Janji jujur jajahane mesthi makmur
 7. Kala kula kelas kalih, kulo kilang kalo, kali kilen kula
 8. Katula-tula katali
 9. Laras, lurus, leres, laris
 10. Madat, minum, madon, mateni, lan main
 11. Madhep manteb melu mara tua, mangan ora mangan
 12. Makarya, manembah, meneges, lan manut
 13. Makuta, makuti, makuten
 14. Pandom panuntun lan pangetrepane Pancasila
 15. Petruk patroli karo putrani loro putra putri
 16. Ruruh, rereh, ririh, mrih, resep pra miyarsi
 17. Sapa salah seleh
 18. Saya suwe saya sumengka
 19. Sepi, sepa, lir sepah samun
 20. Sing sapa salah seleh
 21. Sing sapa goroh growah
 22. Sing weweh bakal wuwuh
 23. Sluman, slumun, slamet
 24. Taberi nastiti lan ngati-ati, mesthi bakal dadi
 25. Tata titi tutug tatag, tanggung tertib
 26. Tindak tanduk, tutur kang kalantur
 27. Tatag, teteg, bakal tutug
 28. Tatune methunthung mentheng-mentheng
 29. Titi, titis, tatas, lan trengginas
 30. Wong jejodhohan kudu ngelingi: babat, bibit, bobot, bebet
 31. Yekti sepi asepa lir sepah samun

3. Purwakanthi Lumaksita

Purwakanthi Lumaksita (guru basa), yaiku purwakanthi sing padha kabeh tetembungane, yaiku tembung pungkasan ukara sing ngarep, dadi tembung wiwitan ukara candhanke. Purwakanthi guru basa uga diarani runtuting swara tembung; lumaksita. Purwakanthi lumaksita iku akeh-akehe tinemu ana ing wangsalan lan tembang.
Tuladha:

1. Purwakanthi lumaksita ing Wangsalan
Bayem arda, ardane ngrasuk busana
Tepi wastra, wastra kang tumrap mustaka
mong ing tirta, tirta wijiling salira

2. Purwakanthi lumaksita ing Tembang
"Sinom"
Amenangi jaman edan,
Ewuh aya ing pambudi
Melu edan nora tahan,
Yen tan melu anglakoni,
Boya kaduman melik,
Kaliren wekasanipun,
Dilalah karsa Allah,
Begja-begjae kang lali,
Luweh begja kang eling lan waspada

Contoh Purwakanthi Lumaksita:

 1. Asung bekti, bektine kawula marang gusti
 2. Bayem arda, ardane ngrusak busana
 3. Bibis tasik, tasik madu wino tirto
 4. Durna putra, putra putri Madukara
 5. Janur gunung; gunung geni lor Ngayogja
 6. Jarwa pinter, pintere satriya ing pringgadani
 7. Kolik priya, priyagung anjani putra
 8. Lungguh dhingklik, dhingklike wong cilik-cilik
 9. Mangan ati, atine sing kelara-lara
 10. Mangkana ngelmu kang nyata, sanyatane weh reseping ati
 11. Munggweng tirta, tirta kadheg ing samodra
 12. Nandhang lara, larane wong lara lapa
 13. Pandhu suta, suta madyaning Pandhawa
 14. Raja putra, putra daleme Ngastina
 15. Remuk rempu, rempu dadi awu
 16. Rujak degan, degane krambil ijo
 17. Rujak dhondhong, Dhondhonge sisane kalong
 18. Saking tresna, tresnane mung samudana
 19. Saron agung, agung-agunging sujanma
 20. Suwe ora jamu, jamu godhong kara.
 21. Tepi wastra, wastra kang tumrap mustaka
 22. Witing tresna, tresnane mung sawetara

Baca juga:
Tembung Garba Dalam Bahasa Jawa dan Contohnya
Tembung Dasanama dalam Bahasa Jawa Secara Lengkap

Demikian ulasan tentang "Purwakanthi, Kaperang dadi Telu, yaiku;" yang dapat kami sampaikan. Baca juga artikel sastra Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

Posting Komentar untuk "Purwakanthi, Kaperang dadi Telu, yaiku;"