Purwakanthi, Kaperang dadi Telu, yaiku;

Konten [Tampil]

Purwakanthi

Purwakanthi yaiku runtuting swara utawa tetembungan sing padha ing sajroning ukara. Swara kang runtut, kadadean saka vokal, konsonan, uga tembunge. Ing basa Indonesia diarani persamaan bunyi utawa sajak.

Purwakanthi kaperang dadi telu, yaiku:
a. Purwakanthi Guru Swara, yaiku purwakanthi sing padha swara ing pungkasane tembung, uga diarani runtuting swara vokal.

Contoh Purwakanthi Guru Swara (sing diambali padha/ aksara swarane):

a. Aja dahwen, ati open
b. Aja dumeh menang, banjur tumidak sawenang-wenang
c. Ajining dhiri, gumantung kedhaling lathi
d. Ana awan, ana pangan
e. Ana bungah, ana susah iku wis lumrah
f. Ana dina, ana rupa
g. Ati karep, bandha cupet
h. Bareng wis makmur, lali marang sedulur
i. Becik ketitik, ala ketara
j. Bungah susah iku lumrah
k. Ciri wanci lelai ginawa mati
l. Desa mawa cara negara mawa tata
m. Gemi setiti ngati-ati
n. Gelem obah, mesthi mamah
o. Inggah-inggih nanging ora kepanggih
p. Ijo-ijo godhonge kara, bareng bodho lagi rumangsa
q. Ireng-ireng ketok untune, bareng seneng ketok guyune
r. Kudu sregep sing sinau, sapa sing kepingin maju
s. Ora cepet, ora ngliwet
t. Ora ngedan, ora keduman
u. Sapa jujur bakal makmur
v. Sing gelem ngalah, bakal luhur wekasane
w. Thenguk-thenguk, nemu kethuk
x. Tiwas sayah, ora paedah
y. Tut wuri, handayani
z. Witing tresna, jalaran saka kulina
aa. Welinging guru wong iku kudu mituhu marang bapa ibu, supaya slamet sing tinemu
bb. Wong bungah sok nemu susah

b. Purwakanthi Guru Sastra, yaiku purwakanthi sing padha tulisane utawa aksarane ing saben wiwitan wanda utawa tetembungane, lan uga diarani runtuting swara konsonan.

Contoh Purwakanthi Guru Sastra:

a. Aja dhemen memada sameng dumadi
b. Aja dhemen memada, dhateng sapadhaning dumadi
c. Bibit, bobot, bebet
d. Janji jujur jajahane mesthi makmur
e. Kala kula kelas kalih, kulo kilang kalo, kali kilen kula
f. Katula-tula katali
g. Laras, lurus, leres, laris
h. Makuta, makuti, makuten
i. Petruk patroli karo putrani loro putra putri
j. Ruruh, rereh, ririh, mrih, resep pra miyarsi
k. Sapa salah seleh
l. Sing sapa goroh growah
m. Sing weweh bakal wuwuh
n. Sluman, slumun, slamet
o. Taberi nastiti lan ngati-ati, mesthi bakal dadi
p. Tata titi tutug tatag, tanggung tertib
q. Tindak tanduk, tutur kang kalantur
r. Tatag, teteg, bakal tutug
s. Tatune methunthung mentheng-mentheng
t. Titi, titis, tatas, lan trengginas
u. Wong jejodhohan kudu ngelingi: babat, bibit, bobot, bebet
v. Yekti sepi asepa lir sepah samun

c. Purwakanthi Lumaksita (guru basa), yaiku purwakanthi sing padha kabeh tetembungane, lan uga diarani runtuting swara tembung; lumaksita.

Contoh Purwakanthi Lumaksita (guru basa):

a. Asung bekti, bektine kawula marang gusti
b. Bayem arda, ardane ngrusak busana
c. janur gunung; gunung geni lor Ngayogja
d. Jarwa pinter, pintere satriya ing pringgadani
e. Kolik priya, priyagung anjani putra
f. Lungguh dhingklik, dhingklike wong cilik-cilik
g. Mangan ati, atine sing kelara-lara
h. mangkana ngelmu kang nyata, sanyatane weh reseping ati
i. Nandhang lara, larane wong lara lapa
j. Pandhu suta, suta madyaning Pandhawa
k. Raja putra, putra daleme Ngastina
l. Remuk rempu, rempu dadi awu
m. Rujak degan, degane krambil ijo
n. Rujak dhondhong, rujake sisane kalong
o. Saking tresna, tresnane mung samudana
p. Tepi wastra, wastra kang tumrap mustaka
q. Witing tresna, tresnane mung sawetara

Baca juga:
Wangsalan Bahasa Jawa dan Artinya
Tembung Garba Dalam Bahasa Jawa dan Contohnya
Tembung Dasanama dalam Bahasa Jawa Secara Lengkap

Demikian ulasan tentang "Purwakanthi, Kaperang dadi Telu, yaiku;" yang dapat kami sampaikan. Baca juga artikel sastra Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Purwakanthi, Kaperang dadi Telu, yaiku;"

Post a Comment

Silahkan berkomentar yang baik dan sopan, komentar dengan link aktif akan kami hapus.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel