Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Sesorah Pidato dalam Bahasa Jawa Singkat

contoh-pidato-bahasa-jawa

Sesorah ingkang prasaja utawi sederhana supados anggenipun latihan boten rumaos awrat, saengga nggadhahi pepinginan kangge mekaraken keremenanipun sesorah. Wekasanipun saged dados pranatacara, pranata adicara, utawi pinter sesorah kanthi trampil tuwin misuwur. Tuladha sesorah ingkang badhe dipun andharaken inggih menika:

(TerjemahanSesorah atau Pidato bahas Jawa yang baik atau yang sederhana agar dalam berlatih tidak merasa berat, sehingga memiliki keinginan untuk melestarikan keindahan pidato bahasa Jawa. Sehingga nantinya dapat menjadi pranatacara, pranata adicara, atau pandai berpidato dengan terampil dan tersohor. Contoh Pidato Bahasa Jawa yang akan diulas antara lain:)

1. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Siswa Kelas IX


a. Sesorah Wakil Siswa Kelas IX

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak Ibu Guru saha karyawan ingkang kula kurmati, adhik-adhik kelas VII, VIII, tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan.

Kula minangka wakil saking Siswa kelas IX, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggula wentah dhumateng kula sakanca, saengga saged ngrampungaken kuwajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan menika. Kula sakanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu Guru pikantuk piwales saking Gusti Ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken. Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel bapak ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng adhik-adhik kelas VII lan VIII ingkang satuhu kila tresnani, mugi-mugi tansaha sregep anggenipun ngangsu kawruh ing pawiyatan menika. Dadosta Siswa ingkang tansah setya tuhu dhateng dhawuhipun guru tansah gumanti lan ngajeni dhateng tiyang sepuh.

Bapak Ibu Guru, karyawan saha adhik-adhik ingkang kula tresnani. Kula sakanca ngraosaken, awrat sanget badhe nilaraken panjenengan sedaya ing pawiyatan menika, amargi raos sih katresnan saking panjenengan sami sampun rumasuk wonten ing manah kula sakanca. Nanging kula sakanca mangertos bilih menawi wonten pepanggihan temtu kemawon wonten perpisahan. Mila wekdal menika kula badhe nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu, mugi-mugi sasampunipun medal saking pawiyatan menika, kula sakanca saged nglajengaken anggenipun ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil.

Dhumateng Bapak Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti. Amin.

Wasana cekap semanten atur kula. Menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pangapunten. Nuwun.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

b. Sesorah Wakil Siswa Kelas VII utawi VIII

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun panjenenganipun Bapak/Ibu Kepala Sekolah, ingkang dhahat kinurmatan. Para tamu, Bapak Ibu Guru, karyawan ingkang kula urmati. Sedherek kula siswa kelas IX lan kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Kanthi rahmating Gusti Allah Ingkang Maha Asih, ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan karaharjan saha kawilujengan, saengga kita sedaya saged makempal wonten papan ngriki kanthi wilujeng nir ing sambekala tanpa alangan satunggal menapa.

Kula minangka wakil saking siswa kelas VII lan VIII, ingkang sepisan ndherek bingah dene sedherek kula kelas IX sedaya sampun kasil anggenipun ngangsu kawruh lan ngrampungaken kuwajibanipun wonten ing pawiyatan menika.

Kaping kalihipun kula ugi ngaturaken agunging panuwun, awit sedherek kula kelas IX sampun paring pambiyantu, bimbingan saha pitedah, wewarah babagan ngelmu, ketrampilan, kewasisan menapa kemawon dhumateng kula sakanca kanthi ikhlasing manah. Kula mboten saged ngaturaken piwales menapa-menapa, namung ndherek, memuji, mugi-mugi sedaya amal kesaenan panjenengan sedaya pikantuk piwales saking Gusti Allah ingkang trep kaliyan kesaenan panjenengan wau.

Mboten kesupen, kula sakanca ugi tansah ndedonga, mugi-mugi sedherek kula kelas IX salajengipun saged ketampi ing pawiyatan ingkang sae lan dipun remeni, dadosa manungsa ingkang migunani tumrap bangsa, agami, lan negara. Minangka panutuping atur, kula sakanca nyuwun pangapunten, menawi sadangunipun srawung kaliyan sedharek kula kelas IX kathah atur saha tindak tanduk ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya, kula minangka wakil kelas VII lan VIII.
Nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

2. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tema Ulang Tahun


Sesorah Wakil Kanca

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun panjenenganipun Bapak/Ibu....(tiyang sepuhipun ingkang ulang taun) ingkang kinurmatan. Bapak Ibu para tamu ingkang minulya. Kadang kula.... (ingkang ulang taun) saha kanca-kanca ingkang sutresna.

Puji syukur kita aturaken wonten ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun, saengga kita saged makempal wonten acara menika tanpa alangan satunggal menapa.

Para rawuh ingkang minulya, kula minangka wakil saking kanca kadang kula ingkang sepisan ngaturaken sugeng tanggap warsa ingkang kaping..., mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kawilujengan saha kasarasan, langkung sregep anggenipun ngangsu kawruh, bekti dhateng tiyah sepuh, migunani tumrap bangsa, agami, lan negari.

Salajengipun kula minangka kanca naming gadhah pangajab, mugi-mugi kanthi tambahing yuswa, sedherek kula.... tambah kasil anggenipun sinau, kaleksanan sedaya ingkang dados gegayuhanipun, sregep sinau, mangertos dhateng kuwajibanipun, tumindak ingkang sae. Nyingkiri tumindak awon, tambah dewasa ing penggalihan saengga ing tembe dadosa tiyang ingkang migunani tumrap kulawarga lan masyarakat. Amin.

Cekap semanten ingkang dados atur kula, menawi wonten kalepataning atur lan wicara saha solah bawa ingkang mboten ndadosaken rena ing penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samodra pangaksami.
Nuwun.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

3. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tentang Tahun Baru


Sesorah Ketua Panitia Taun Baru

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, Bapak Ibu para sesepuh, pinisepuh ingkang tansah kula bekteni, saha para kanca ingkang kula tresnani.

Puji syukur, sumangga kita aturaken dhumateng Gusti Ingkang Maha Welas saha Maha Asih. Awit saking rahmatipun kita sedaya tansah pinaringan kawilujengan, saengga saged makempal wonten papan menika. Saperlu rawuh wonten ing acara malam pengetan mapag warsa enggal 1 Januari 2020.

Tahun 2019 sampun kita lampahi kanthi tumindak ingkang sae, menapa ingkang awon, Tumindak sae lan awon kala wau kedah kita dadosaken kaca benggala kangge taun-taun salajengipun. Tumindak ingkang sae kedah kita tansah dadosaken tuladha, dene tumindak awon kedah kita tilar ampun ngantos kita ambali malih ing taun salajengipun. Tumrap para kanca ingkang dereng saged sinau ing pawiyatan kanthi tumemen, mugi-mugi ing warsa enggal mangke saged tumemen anggenipun ngangsu kawruh langkung sregep ampun kesupen tansah ndedonga dhumateng Gusti Allah, saengga kaparingan gampil samudyanipun lan pikantuk biji ingkang maremaken. Para rawuh ingkang minulya, naming menika ingkang saged kula aturaken, menawi kathah kalepataning atur saha solah bawa ingkang kirang nuju prana, kula nyuwun agunging pangapunten. Pungkasaning atur, mangga kita sedaya nyenyuwun mugi ing warsa enggal samangke kita tansah pinaringan kasaringan, kawilujengan, saha barokahing Gusti Allah Ingkang Maha Agung, lan saged nggayuh sedaya ingkang dereng saged kalampahan. Amiin. Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

4. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tema Pertemuan Menyambut 17 Agustus


Sesorah Ketua Mudha-Mudhi

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun panjenganipun Bapak.... sesepuh dhusun.... ingkang pantes sinudarsana.

Sesepuh, pinisepuh ingkang kawula kurmati. Para kanca mudha-mudhi ingkang sutrisna. Kawilujengan, kasarasan saha kabagyan, mugi tansah kasalira dhumateng kita sedaya, katitik ing wekdal menika kita saged makempal ing papan menika saperlu ngadani pepanggihan mudha-mudhi, saperlu nyamektakaken acara pitulas Agustus ingkang badhe katindakaken ing wekdal menika.

Kula minangka ketua mudha-mudhi ing dhusun menika, ingkang sepisan ngaturaken panuwun dhumateng Bapak Sesepuh dhusun.... ingkang sampun kersa rawuh nglonggaraken wekdal, mekaten ugi dhateng para sesepuh dhusun, kula aturaken panuwun ingkang tanpa upami. Pangajeng-ajeng kula samangke kersaa panjenengan sedaya paring wewarah saha pitedah dhumateng kula sakanca anggenipun nindakaken pakaryan tuwin kegiatan acara pitulas Agustus menika.

Para sesepuh sedaya, saha kanca-kanca ingkang minulya, pepanggihan mudha-mudhi ing wekdal menika, ingkang sepisan kangge silaturahmi antawisipun para sesepuh kaliyan mudha-mudhi supados tuwuh raos tresna antawisipun tiyang sepuh kaliyan putra, ugi raos kekadangan antawisipun para mudha-mudhi saged tetep lumampah rumaket kanthi sae. Ingkang nomer kalih, kados sampun kapacak ing undhangan lan ing jadwal kegiatan mudha-mudhi, bilih wonten ing wulan menika, mudha-mudhi dhusun.... badhe ngawontenaken kegiatan pitulas Agustus. Pramila sumangga kita sengkuyung sareng-sareng supados acara menika saged kalampahan kanthi sae.

Salajengipun kula minangka ketua mudha-mudhi, saestu nyuwun kawigatosan para kanca tumrap pakempalan mudha-mudhi menika, supados kegiatan ing dhusun ngriki tetep grengseng, saged migunani dhateng kemajenganipun dhusun saha sageda murakabi dhateng lambahing pembangunan ing negari kita.

Para rawuh, naming menika ingkang saged kula aturaken, menawi kathah atur, saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun agenging pangapunten. Lan dhumateng ketua panitia pitulas Agustus, samangke kula sumanggakaken anggenipun badhe mimpin pepanggihan mudha-mudhi ing wekdal menika. Nuwun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

5. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa Singkat Kegiatan Bazar


Sesorah Ketua Panitia Bazar

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, Bapak Kepala Desa... ingkang kinurmatan. Bapak Ibu, para rawuh ingkang kula kurmati. Para kadang mudha-mudhi ingkang tansah minulya.

Raos syukur sumangga tansah kita aturaken dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung. Dene kula panjenengan sedaya saged rawuh ing acara bazar ingkang dipun wontenaken dening pakempalan mudha-mudhi dhusun.... menika kanthi wilujeng nir ing sambekala.

Kula minangka ketua panitia acara bazar menika, ngaturaken agunging panuwun dhumateng para warga ingkang sampun kersa rawuh ing acara menika. Ugi dhumateng para kanca saha para warga ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon, saengga acara bazar ing wekdal menika saged kalampahan kanthi sae. Mugi-mugi sedaya pambiyantu panjenengan sedaya pikantuk piwales saking Gusti, acara bazar saged lumampah kanthi sae tanpa alangan satunggal menapa, trep kaliyan gegadhan kita sedaya.

Para rawuh ingkang minulya, bazar ingkang dipun wontenaken dhateng mudha-mudhi menika gadhah ancas kangge ngempalaken dana. Ing samangke dana kasebat badhe kangge pembangunan lan kemajenganing dhusun menika. Pramila Bapak, Ibu saha para sedherek, kepareng paring pambiyantu kanthi mundhut barang-barang ingkang sampun kacepakaken kanthi regi ingkang mboten awis. Para rawuh ingkang sami mundhut, kejawi pikantuk barang-barang ugi pambiyantu kemajenganing dhusun. Pramila acara bazar ing wekdal menika dipun bikak dening Bapak Kepala Desa.... Sumangga barang-barang ingkang kagelar, dipun pirsani lan menawi wonten ingkang cocok lajeng dipun pundhut sukur bage kaborong sedaya.

Ing wasana, mboten kesupen panitia nyuwun agunging pangapunten, menawi anggenipun ngawontenaken bazar menika kathah kekiranganipun utawi kirang nuju prana penggalih panjenengan sedaya. Saking kula pribadhi menawi wonten kalepatan atur saha tindak-tanduk, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

6. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Guru


Sesorah Wakil Siswa

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, Bapak/ Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru saha karyawan.... ingkang kinurmatan, sarta kanca-kanca ingkang tansah bagya mulya.

Raos syukur sumangga tansah kita aturaken wonten ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Maha Asih, ingkang sampun paring kasarasan, kawilujengan, saha kabagyan dhumateng kita sedaya saengga kita saged sesarengan makempal wonten wekdal saha papan menika kanthi rahayu nir ing sambekala.

Kula minangka sulihipun para kadang siswa ngaturaken panyuwun dene kaparingan wekdal kangge nyuda raos lan matur wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu.... (ingkang pindhah) ingkang badhe jengkar amal nampi jejibahan ing papan enggal. Kula sakanca ngraosaken awrat lan owel tinilar Bapak/Ibu ingkang badhe pindhah tugas wonten ing.... Nanging kula sakanca ngrumaosi batih njengkaripun Bapak/Ibu naming sadermi nindakaken kuwajiban utawi ngayahi tugas saking negari. Pramila kanthi ikhlasing manah kula sakanca nglilakaken. Mboten kesupen kula ngaturaken panuwun dene Bapak/Ibu ingkang sampun paring bimbingan saha kawruhipun kangge kula sakanca wonten ing pa wiyatan menika. Kula sakanca naming saged ngaturaken sugeng tindak, sugeng nindakaken tugas ing papan ingkang enggal lan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak/Ibu.... Mugi-mugi sedaya amal kesaenanipun panjenengan pikantuk piwales, leliru ingkang langkung sae, tansah wilujeng, pikantuk karohmatan, saking Gusti. Amin.

Mboten kesupen kula sakanca nyuwun agunging pangapunten, awit asring damel kalepatan dhumateng Bapak/Ibu ingkang nuwuhaken raos kuciwa. Ing wasana cekap semanten ingkang saged kula aturaken, menawi kirang trapsila anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten. Sepindah malih dhumateng Bapak/Ibu.... ingkang tansah kula tresnani, kula sakanca ngaturaken sugeng tindak mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

7. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tema Kegiatan Porseni


Sesorah Ketua OSIS

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun. Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang satuhu kinurmatan, Bapak Ibu Guru karyawan ingkang kula kurmati. Para kanca ingkang tansah kula tresnani.

Mangga sesarengan kita ngaturaken puja-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti awit saking rahmat saha barokahipun, kita saged makempal nindakaken adicara pembukaan lomba Porseni menika kathi wilujeng nir ing sambekala, ngantos dumugi paripurnaning acara Porseni, sageda lumampah kanthi sae, nggayuh lan mekaraken prestasi, tetandhingan kanthi jujur lan sportif.

Kula minangka wakil OSIS ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak/ Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru lan karyawan ingkang sampun ndherek nyengkuyung ing acara dinten menika. Matur nuwun awit supaya bimbingan saha panyengkuyungipun Bapak/Ibu, saengga lomba Porsenitas menika saged kalampahan lan samangke saged lumampah mboten wonten alangan satunggal menapa.

Perlu kawuningan bilih Porsenitas menika minangka salah satunggaling sarana kangge mekaraken hobi lan bakatipun para siswa wonten ing babagan seni, olah raga lan ketrampilan. Tuladhanipun hobi utawi bakat babagan nembang macapat, maos geguritan, ndamel kaligrafi aksara Jawi, nyanyi, nggambar, olahraga basket, tenes meja, voli, lan sanes-sanesipun. Pramila dhumateng para siswa sumangga ing Porsenitas menika sageda mujudaken hobi utawi bakatipun. Ingkang menang utawi dados juwara samangke sampun lajeng pamer, gumedhe lajeng rumaos paling pinter tinimbang kanca sanesipun. Dene ingkang kalah ampun ngantos rumaos sakit ing manah, saengga lajeng mboten gadhah semangat kangge majeng tetandhingan malih. Sedaya menang lan kawon menika naming sarana nglatih kuwanen saha gladhen ngasah kewasisan. Supados ing tembe saged mekar ngrembaka dados bakat ingkang migunani kangge dhiri pribadhi ugi kangge bangsa lan negari umumipun. Kula kinten cekap semanten atur kula. Menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula matur, saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih, kula nyuwun pangapunten. Dhumateng para kanca kula aturaken sugeng tetandhingan, sugeng nggayuh prestasi, lan matur nuwun, awit kawigatosipun. Nuwun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

8. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tema Pelantikan Pengurus OSIS


Sesorah Ketua OSIS

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun. Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang satuhu kinurmatan, Bapak/Ibu Guru karyawan ingkang minulya, lan para kanca ingkang tansah kula tresnani.

Kawilujengan, kasarasan saha kabagyan, mugi tumanduk dhumateng kita sedaya, awit ing wekdal menika kita saged makempal manunggal wonten ing wekdal menika kanthi rahayu tapa alangan satunggal menapa.

Nyuwun pangapunten kula sampun kumawani ngadeg wonten ngarsanipun Bapak/ Ibu saha para kanca, saperlu makili pengurus OSIS ingkang enggal. Sepisan kula ngaturaken panuwun dhumateng Bapak/Ibu saha para kanca ingkang sampun paring kapitadosan dhumateng kula sakanca anggenipun ngayahi jejibahan enggal minangka pengurus OSIS. Ingkang angka kalih, kula sakanca nyuwun panyengkuyung saking para kanca saha tansah nyuwun pitedah saha wewarah saking Bapak saha Ibu, awit kula ngrumaosi bilih kula sakanca pengurus OSIS, mboten saged ngayahi jejibahan menika kanthi sae, menawi mboten wonten pambiyantu lan panyengkuyung saking panjanengan sedaya.

Para kanca ingkang sampun kapilih kula ngaturaken sugeng ngayahi jejibahan, mugi kasil lan kaleksanan program ingkang kadamel nglajengaken program pengurus ingkang dereng kalampahan, damel majeng lan mekar OSIS. Mugi para kanca pengurus OSIS ingkang enggal saged nindakaken amanah ingkang sampun kaparingaken para kanca sanesipun dhateng para kanca sedaya kanthi sak-saenipun. Awit OSIS menika saged kawastanan rondhaning kegiatan siswa, pramila gumantung para kanca sedaya majeng lan mbotenipun kegiatan OSIS ing sakolah ngriki. Kanca-kanca nengga kiprah lan kreafitasing para kanca pengurus ingkang tundhonipun saged majengaken kegiatan, prestasi ing sekolah ingkang kita tresnani menika.

Ing wasana cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kathah kalepatan atur saha kirang trapsila anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten. Nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

9. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tema Halal Bihalal Ing Sekolah


Sesorah Wakil Siswa

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, Ibu Kepala Sekolah ingkang satuhu kinurmatan, Bapak Ibu Guru saha karyawan ingkang kula kurmati, sarta para kanca ingkang tansah bagya mulya.

Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, katitik ing wekdal menika kita sedaya saged makempal manunggai ing wekdal lan ing papan ngriki, kanthi wilujeng kalis nir ing sambekala.

Keparenga kula ingkang piniji minangka wakil saking para siswa, ngaturaken sugeng riyadi, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula sakanca dhumateng Bapak Ibu Guru. Mugi Gusti nampi pangapunten kula lumantar panjenengan sedaya. Gusti Allah ugi nampi amal ibadah kita, tansah ngluberaken karahayon, kabagyan, katentreman, lan keslametan dhateng kita sedaya. Amin.

Mugi-mugi acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami, ingkang rumaos lepat mboten kaambali malih ing wekdal candhakipun. Awit kalepatan, dosa, khilaf menika sandhanganipun tiyang gesang, sumangga kita sedaya tepa salira, amrih gesang kita tansah bagya mulya.

Mugi kanthi wontenipun acara menika ngemutaken kita sedaya sageda tansah tumindak ingkang sae dhateng sesami, ajen-ingajenan, tresna-tinresnanan ing antawisipun ingkang mudha dhateng tiyang sepuh, utawi dhateng sesamining para mudha. Adhedhasar tata krama ingkang sae, ndadosaken silaturahmi saged lumampah kanthi lancar. Wonten tetembungan menawi silaturahmi menika saged manjangaken yuswa. Pramila sumangga acara menika saestu nambahi seserepan tumrap kita saengga kita saged gesang ing madyaning bebrayan kanthi sae lan tansah nindakaken silaturahmi kanthi sae dhateng sesami.

Cakap semanten atur kula, menawi wonten kaduking wicara saha solah bawa ingkang mboten ndadosaken rena ing penggalih Bapak Ibu Guru, karyawan saha para kanca, kula nyuwun pangaksama. Nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

10. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa Singkat tema Peringatan 17 Agustus


Sesorah Ketua Panitia.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, Bapak Kepala Desa.... ingkang pantes tinulad, sinudarsana, sesepuh, pinisepuh dhusun.... ingkang kinurmatan, sedherek kadang mudha warga dhusun ingkang minulya.

Puji syukur sumangga tansah katur dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung. Awit saking rahmat saha barokahipun kita tansah pinayungan karaharjan saha kawilujengan, katitik ing wekdal menika kita saged makempal rawuh ing pahargyan 17 Agustus kanthi rahayu wilujeng kalis nir ing sambekala.

Keparenga kula ingkang piniji minangka ketua panitia ngaturaken agunging panuwun, awit para warga sampun kersa rawuh ing pahargyan dinten menika. Mboten kesupen kula ugi ngaturaken agunging panuwun awit sedaya pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon, saengga pahargyan 17 Agustus ing dinten menika saged kaleksanan.

Para rawuh ingkang kula kurmati, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sampun kasil ngumandhangaken kamardikanipun. Menika sedaya saged kaleksanan, awit pengorbanan jiwa lan bandha ingkang mboten saged dipun wilang, cacahipun para kusumaning bangsa. Pramila saben tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia mengeti minangka dinten kamardikan. Ugi kangge atur panuwun dhumateng para kusumaning bangsa, awit saking pangorbananipun, saengga ngantos wekdal menika kita saged ngraosaken mardika, tentrem, ayem lan gesang kanthi rukun tanpa raos ajrih kajajah dening bangsa sanes. Dhumateng para mudha, sumangga sareng-sareng nyengkuyung sedaya program pemerintah kangge mbangun negari, dadosa negari kita, negari ingkang adil, makmur, lan rukun kados gegayuhaning para kusumaning bangsa kita.

Menika ingkang saged kula aturaken, kathah kalepataning atur, saha kirang trapsila anggen kula matur, kula nyuwun pangapunten. Nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

11. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tentang Pemilihan Pengurus Organisasi


Sesorah Wakil Pengurus

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, para sesepuh ingkang kinurmatan, sedherek sedaya anggota organisasi ingkang kula kurmati. Saderengipun, mangga kita ngaturaken puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Akarya Jagad, awit saking sih nugrahanipun kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing papan lan wekdal menika kanthi wilujeng. Salajengipun, kula ugi ngaturaken agunging panuwun dhumateng para pengurus organisasi ingkang sampun nyumbangaken penggalihan, lan tenaga kangge majengipun organisasi.

Kados sampun kaserat wonten ing anggaran dasar saha anggaran rumah tangga organisasi, bilih saben taun kita ngawontenaken regenerasi pengurus. Adhedhasar menika, ing wekdal menika kita badhe ngawontenaken musyawarah kangge milih pengurus enggal periode taun.... taun....

Ing pangangkah mugi-mugi ing musyawarah menika tansah lelandhesan jujur, tinarbuka lan gadhah pepinginan kangge kabetahaning ngakathah, saengga mboten wonten raos ingkang mboten sekeca. Sedaya kalawau kangge kabetahan sesarengan pramila kedah ngupaya musyawarah lan mupakat.

Selajengipun mangga kita wiwiti, pemilihan pengurus organisasi menika. Dene rantaman tata caranipun kados ingkang kaserat wonten ing Anggaran Dasar tuwin Anggaran Rumah Tangga organisasi, kanthi cara pilihan langsung, umum, bebas tuwin rahasia sumangga sedaya kita tindakaken kanthi sak-sae-saenipun. Ingkang kapilih dados pengurus mangke sageda nindakaken tugas lan jejibahanipun kanthi sae, sabab ingkang kapitados dados pengurus menika ampun kapitados dening anggota. Kapitadosan menika amanah, pramila kula ngengetaken mugi panjenengan saged nindakaken, amanah kanthi sae. Ingkang mboten kapilih dados pengurus ampun ngantos gela ing manah jer sedaya wau, naming gentosan, mbok bilih ing wekdal candhakipun panjenengan ingkang badhe nindakaken amanah minangka pengurus candhakipun.

Kula kinten cekap semanten atur kula. Menawi wonten kalepataning atur, saha kiranging trapsila ing solah bawa amargi kiranging seserepan, keparenga kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami. Nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

12. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tentang hari Kartini


Sesorah Ketua Panitia

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, para rawuh sedaya, para remaja putri ingkang kawula kurmati. Saderengipun, sumangga kita sesarengan muji syukuring pangarsanipun Gusti Ingkang Akarya Jagad, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing siang/dalu menika, kita sedaya saged sesarengan makempal ing papan saha wekdal menika kanthi raharja mboten kirang satunggal menapa.

Salajengipun, kula minangka ketua panitia penyelenggara pengetan Dinten Kartini ngaturaken agenging panuwun dhumateng panjenengan para rawuh ingkang sampun nglonggaraken wekdal kersa ngrawuhi undangan ingkang sampun lumantar dhumateng panjenengan sedaya.

Para rawuh sedaya, sampun kita mangertosi bilih Raden Ajeng Kartini miyos nalika tanggal 21 April 1879 ing Jepara. Pramila ing tanggal 21 April menika kita pengeti minangka dinten lairipun Raden Ajeng Kartini. Kangge mengeti perjuanganipun Raden Ajeng Kartini ingkang sampun ngangkat drajatipun wanita Indonesia ngantos saged sami kaliyan drajating priya.

Rikala gesangipun Raden Ajeng Kartini, para wanita bangsa Indonesia tansah wonten ing pingitan. Para wanita mboten dipun keparengaken sekolah. Boten kepareng gadhah padamelan sami kaliyan priya. Nanging samenika, para wanita sampun sami drajatipun kaliyan kaum priya.

Asil perjuanganing Raden Ajeng Kartini pranyata saestu saged kaleksanan. Samenika sampun kathah para wanita ingkang lenggah ing jabatan penting dados katua utawi pemimpin, kados Ibu Megawati Sukarnoputri Presiden Republik Indonesia engkang kaping gangsal. Saupami Raden Ajeng Kartini taksih sugeng temtu remen priksa kawontenan kaum wanita ing wanci menika. Hak-hakipun, sami kaliyan para priya. Nanging kados pundi menawi wonten wanita ingkang kathah sami rokok, mawi rasukan ingkang kawastanan modern, saengga kirang ngengeti tata krama? Menika mboten nama emansipasi! Mekaten wau mboten ateges emansipasi. Menika malah nerak tata krama.

Emansipasi ingkang dipunkersakaken Raden Ajeng Kartini inggih menika ngengingi haking panggesangan sami antawisipun priya kaliyan wanita, menawi priya saged sinau ing pawiyatan luhur, wanita inggih dipun parengaken. Wanita mboten naming ing pawon, masak lan ngrimat putra kemawon.

Para rawuh sedaya ingkang kula kurmati, menawi para wanita sampun sami nyambut damel kangge majengaken negari tuwin agami, nanging mboten kesupen wanita gadhah jejibahan anggula wentah putra ing kula warga lan ugi makarya minangka tandha darma bektinipun dhateng negari.

Namung menika ingkang saged kula aturaken, mboten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun, dhumateng para rawuh ingkang sami nyengkuyung pengetan menika kanthi biyantu arupi menapa kemawon. Mugi sedaya wau pikantuk piwales ingkang murwat saking Gusti Ingkang Akarya Jagad.

Menawi anggen kula matur wonten kalepatan saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten. Nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

13. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa tentang Hari Pahlawan


Sesorah Sesepuh/Ketua Panitia

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, para tamu undhangan ingkang kula kurmati, para mudha-mudhi ingkang satuhu kula tresnani.

Sampun kawuningan bilih saben tanggal 10 November bangsa kita mengeti Dinten Pahlawan. Kangge ngengeti bilih rikala tanggal 10 November 1945, ing Surabaya wonten prastawa perang ageng ing antawisipun bangsa Indonesia ingkang dipunpelopori arek-arek Surabaya nyingkiraken Walanda ingkang manut Sekutu (Inggris) mlebet ing tanah Jawi. Saking semangatipun arek-arek Surabaya lan rakyat ing tlatah Indonesia sanesipun. Ing salajengipun damel horeging donya, ngantos Dewan Keamanan PBB tumut campur tangah ngengingi prastawa menika.

Para rawuh sedaya, saha mudha-mudhi ingkang kula kurmati ing pengetan menika kula mboten badhe caos gegambaran bab prastawa ing tanggal 10 November 1945. Nanging naming badhe ngengetaken bab semangat perjuanganing pahlawan perlu kalajengaken kangge nindakaken pembangunan.

Kanthi rahmating Gusti Ingkang Maha Adil, para pejuang wekdal semanten saged ngrebat wilayah Surabaya. Arek-arek Surabaya ingkang dipun pandhegani dening panjenengan Bung Tomo kanthi sora paring semangat. Jiwa lan semangat 10 November taksih wonten manahipun bangsa kangge mbangun negari Indonesia. Kathah para perjuang gugur ngurbanaken jiwa raga lan bandha kangge mbela bangsa lan negari pramila mangga sesarengan kita lajengaken menapa ingkang dados gegayuhaning para pahlawan.

Sanajan jaman sapunika sampun modern kita taksih berjuang. Kita kathah berjuang mboten kangge ngusir penjajah, nanging kangge ngisi kamardikan saengga bangsa kita dados bangsa ingkang majeng.

Pramila mboten lepat menawi kangge nggegeli semangatipun para pahlawan supados tuwuh semangat ugi kangge majengipun bangsa lan negari. Sumangga kita ngeningaken cipta kangge para pahlawan. Mugi-mugi amal tuwin kesenenganipun para pahlawan katampi dening Gusti lan pikantuk leliru ingkang trep kaliyan pangurbananipun.

Para rawuh ingkang kula kurmati, cekap semanten atur kula bilih wonten kiranging atur saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih panjenengan, mawantu-wantu kula nyuwun agenging samodra pangaksami. Mugi-mugi bangsa kita tansah pikantuk rahmat tuwin hidayah saking Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Nuwun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

14. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa Hari Ibu


Sesorah Sesepuh/Ketua Panitia

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, para sesepuh, saha para rawuh ingkang dhahat kinurmatan. Puja syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Asih, dene ing dinten menika kita saged makempal wonten wekdal lan ing papan menika saperlu mengeti Dinten-ibu.

Saderengipun taun 1945 kita bangsa Indonesia kajajah bangsa manca, antawisipun bangsa Walanda. ing pundit-pundi papan kathah para sedherek kita brontak lumawan penjajah awit kepingin uwal saking penjajahan.

Saengga tuwuh Perang Aceh, Diponegoro, Padri, saha perang-perang sanesipun. Nanging sedaya upaya wau tansah saged dipun kawonaken dening penjajah, jalaran pembrontakan wau sipatipun taksih kedhaerahan. Dereng wonten wadhah utawi gomolonging tekad nyawiji antawisipun kelompok satunggal lan satunggalipun.

Wiwit saking Raden Ajeng Kartini ingkang ngupaya undhaking pahlawaning drajating wanita, dr. Wahidin lan dr. Sutomo saha perjuangan pahlawan sanesipun kita lajeng mangertos, bilih persatuan menika upaya ingkang trep uwal saking penjajahan. Pramila para pemudha lajeng ndhapuk pakempalan utawi organisasi minangka upaya mujudaken saha ngumandhangaken kamardikan.

Para rawuh ingkang kula kurmati, taun 1928 para pemudha sa-Indonesia ngawontenaken pepanggihan ing Jakarta, sedaya sami prasetya mujudaken pakempalan kepingin mujudaken negara ingkang mardika. Para ibu mboten purun kantun, awit gadhah raos kepingin mujudaken Indonesia ingkang merdeka, pramila para ibu semi prasetya ing taun 1928 menika ugi ngawontenaken pepanggihan ingkang dipundhalangi pakumpulan wanita sa-Indonesia. Lajeng ngawontenaken konggres ing Ngayogyakarta. Konggres menika dipunwontenaken wiwit tanggal 22-25 Desember 1928. Prastawa menika lajeng katetepaken minangka Hari Ibu lan dipunpengeti saben tanggal 22 Desember.

Para rawuh ingkang kinurmatan bangsa Indonesia sampun merdeka boten kajajah malih. Menapa ayahanipun para ibu sampun rampung?

Para ibu tasih kedah berjuang, kangge ngisi kamardikan, kanthi ndherek nyengkuyung nggayuh pemimpin ingkang luhur, bangsa Indonesia inggih menika mujudaken masyarakat adil lan makmur adhedhasar Pancasila lan Undang-Undang Dasar 1945. Sedaya gegayuhan saged maujud kanthi lelabuhanipun ibu, trep kaliyan tetembungan "Wanita itu tiang negara".

Ing wekdal menika kula gadhah pangajab, sumangga para ibu sami sesarengan nindakaken kuwajiban kanthi sae. Paring semangat dhateng para putra amrih saged nggayuh pepinginan ingkang luhur. Menawi saben kulawarga sae, masyarakat sae, negari ugi dados sae.

Menika ingkang saged kula aturaken. Menawi wonten tetembungan ingkang kirang nuju prana saha solah bawa ingkang kirang trep, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

15. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa Hari Kesaktian Pancasila


Sesorah Sesepuh/Ketua Panitia

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bapak.... pantes sinudarsana, para rawuh sedaya, sedherek warga kampung/ dhusun.... ingkang kula tresnani.

Raos syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, awit sampun kepareng maringaken sih nugraha dhumateng kita sedaya, awit saking palilahipun ing wanci menika tanggal 30 September malem 1 Oktober kita saged makempal ing papan menika ngawontenaken tirakatan mengeti dinten ingkang ageng maknanipun tumrap bangsa Indonesia sasampunipun Proklamasi Kemerdekaan 1945, inggih menika dinten Kesaktian Pancasila.

Para rawuh sedaya, sampun kawuningan, bilih PKI nalika tanggal 30 September 1965 mbalela, badhe ngendhih kawibawaning Pemerintah Republik Indonesia, ngawontenaken tindak candhala, ngrebat Pemerintah Repubilk Indonesia kanthi ngawontenaken Gerakan 30 September utawi sinebat G-30-S/PKI.

Rikala semanten, kathah bebadan resmi sampun dipunkuwasai dening PKI. Wiwit saking pusat utawi Jakarta ngantos dumugi ing dhaerah sami mboten mengertosi menapa sayektosipun ingkang sampun katindakaken PKI.

Tundhonipun tindak durjana saged kawiyak sareng wonten palapuran, bilih kathah jendral kaculik lajeng dipun perjaya kanthi kejem. Lajeng Mayor Jendral Suharto sesarengan kaIiyan para perwira lan sedaya prajurit ingkang taksih setya tuhu dhateng Pancasila, ngawontenaken gerakan mbrastha para PKI ingkang tumindak angkara.

Awit saking nugraha sarta adiling ingkang Maha Kuwaos, prajurit-prajum Pancasila sampun kasil mbrastha para PKI ingkang mbalela, sarta kasil ngamanaken kawontenan. PKI kawiyak salajengipun kabibaraken.

Gegambaran menika mujudaken sepinten agenging daya kasektenipun Pancasila ingkang kangge landhesan madegipun bangsa Indonesia. Mboten wonten ingkang saged njongkeng Pancasila ing negari kita Indonesia menika. Pramila menika ngewrat bab-bab ingkang sinandi tumraping tuntunan kautamaning gesang tiyang ing negari Indonesia.

Para rawuh ingkang minulya. Kanthi gegambaran kala wau, sumangga ing malem tirakatan menika kita tansah nyenyuwun dhumateng Gusti Allah Ingkang Maha Asih, mugi-mugi Bangsa Indonesia tansah pinaringan teguh rahayu widada. Para pemimpin kita tansah pinaringan sadhar ing penggalih, supados saged nuntun lan paring tuladha ingkang sae. Dhumateng rakyat Indonesia tumuju dhumateng gegayuhan kita, inggih menika negari Indonesia merdeka adil lan makmur adhedhasar Pancasila, mugi-mugi arwahipun para kusumaning bangsa ingkang gugur bela bumi Pertiwi katampi ing ngarsanipun Gusti, jumbuh kalian lelabuhanipun.

Ing wasana cekap semanten atur kula, menawi wonten atur kula ingkang kirang mranani penggalih, kula naming matur kupat bumbune santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

16. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa dalam rangka Pentas Seni Peringatan 17 Agustus


Contoh Sesorah Ketua Panitia

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, para sesepuh, para pinisepuh dhusun.... Para warga, mudha-mudhi ingkang karoban ing raos bagya mulya.

Para rawuh sedaya sumangga ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Akarya Jagad, dene kita sedaya tasih kaparingan kalodhangan makempal wonten ing wekdal menika kanthi wilujeng tanpa alangan satunggal menapa.

Kula minangka ketua panitia pengetan pahargyan Dinten Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping.... tanggal 17 Agustus tahun.... keparenga badhe matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya.

Ingkang sepisan, raos syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Akarya Jagad, awit bangsa Indonesia sampun kaluberan berkah saha sih kanugrahanipun, awit kita sedaya saged nindakaken pahargyan pengetan Kamardikan kita ingkang kaping.... tanggal 17 Agustus taun....

Salajengipun kula ngaturaken panuwun dhumateng Bapak saha Ibu warga Kampung/Dhusun.... ing ngriki, awit panjenengan sedaya sampun kersa paring pisumbang awujud menapa kemawon, penggalihan, dana, tenaga, ingkang sedaya menika saged damel regeng saha rancagipun acara pentas seni pahargyan pengetan Dinten Kamardikan negari kita ing dalu menika.

Boten kesupen, atur panuwun tumuju dhumateng para putra-putri, mudha-mudhi ing Kampung/Dhusun.... ngriki, ingkang sampun kanthi rila legawaning manah, saiyeg saeka kapti, makarya sesarengan saengga saged mujudaken acara pentas seni ingkang saged dados sarana hiburan tumrap para warga sedaya, kadosta: swasana ing dalu menika.

Para rawuh sedaya ingkang kula kurmati, kados sampun kawuningan bilih rikala tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia sampun kasil maosaken teks Proklamasi Kamardikan Bangsa Indonesia, ingkang saderengipun sinartan pangorbanan wutahing rah saha musnaning bandha ingkang mboten saged dipun wilang. Pramila saking menika, mboten aneh bilih kita pahargya minangka raos syukur ing ngarsaning Gusti Allah Ingkang Maha Asih, pramila kita ing siang wau sami ngawontenaken upacara. Kita sedaya ngawontenaken pentas seni menika ugi kalebet rerangkening acara 17 Agustus. Minangka pratandha raos syukur lan hiburan dhateng para warga ing dinten ingkang mulya menika.

Sumangga para tamu sedaya, kita priksani putra-putri kita ingkang badhe nggelar kawasisan lan kreativitasipun. Sugeng mriksani ngantos paripurnaning acara. Ingkang pungkasan, kula minangka ketua panitia menawi wonten kekirangan utawi wonten bab ingkang kirang mranani kula nyuwun agenging samodra pangaksami. Nuwun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

17. Contoh Sesorah Sunatan


"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, para pepundhen, sesepuh ingkang satuhu kinabekten saha para lenggah ingkang minulya.

Nyuwun pangapunten keparenga kula sumela atur nyela anggenipun panjenengan ingkang saweg wawan pangandikan. Kula ingkang kajibah nampi ayahan minangka pranatacara ing pahargyan dinten menika, ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para tamu sedaya.

Kawilujengan, katentreman, saha kabagyan saking Gusti Ingkang Akarya Jagad mugi kasalira dhumateng kula panjenengan sami. Awit kula panjenengan sedaya taksih kaparingaken makempal wonten dalemipun Bapak.... sekaliyan ingkang kagungan kersa nyunataken putranipun ingkang nami bagus....

Para rawuh ingkang minulya, keparenga kula ngaturaken menggah rerangkening acara ing wekdal menika:
1. Pambuka
2. Atur pambagya saking wakil kulawarga
3. Atur pambagya saking wakil tamu
4. Panutup/donga

Mekaten reroncening acara ing wekdal menika. Minangka tandha purwaning acara. sumangga kita wiwiti acara menika kanthi donga miturut agami saha kapitadosanipun piyambak-piyambak, supados acara ing wekdal menika pinaringan wilujeng, boten kirang satunggal menapa. Mangga kula dherekaken."

MC: Kanthi pambuka donga, mugi-mugi lampahing acara ing wekdal menika saged kalampahan kanthi lancar tanpa alangan satunggal menapa. Amin. Ngancik acara salajengipun inggih menika atur pambagya saking kulawarga ingkang badhe dipunsalirani dening Bapak.... Dhumateng Bapak.... wekdal kula aturaken. Saprayoginipun, sumangga.

18. Contoh Sesorah/ Pidato Bahas Jawa Pambagya Harja Saka Kulawarga


"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun. Para sesepuh ingkang satuhu kinabekten, Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang kinurmatan. Keparenga kula sumela atur munggel kamardikan panjenengan ingkang nembe sekeca wawan pangandikan.

Kula minangka tetalanging atur, matur ing ngarsanipun para rawuh bilih saking keparengipun Bapak.... sekaliyan, ingkang sepisan ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti, dene ing wekdal menika saged nindakaken pawiwahan sunatan putranipun ingkang nama.... Salajengipun Bapak.... sakulawarga ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu lan matur nuwun, dene panjenengan sami sampun nglonggaraken wekdal saha penggalih rawuh ing pawiwahan menika.

Salajengipun kulawarga Bapak.... ngaturaken agunging panuwun dhumateng para kadang, tangga tepalih tuwin para mudha ingkang kanthi rila legawa paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. Bapak.... sakulawarga boten saged ngaturi piwales menapa-menapa, namung saged ngaturaken agunging panuwun mugi Gusti Ingkang Akarya Jagad ingkang badhe paring piwales ingkang matikel-tikel kesaenan panjenengan wau.

Kaping sekawan, Bapak.... sekaliyan nyuwun donga pangestu saking para tamu kangge putranipun ingkang dipunsunataken inggih menika.... ing dalem ngriki. Mugi-mugi enggal pulih kasarasanipun lan ing tembe sageda dados putra ingkang bekti dhateng tiyang sepuh lan murakabi dhateng bebrayan kathah. Amin.

Para rawuh ingkang minulya, pungkasaning atur saking Bapak.... sakulawarga menawi anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya kirang mranani penggalih, kersaa panjenengan para rawuh paring sih samodra pangaksami. Saking kula pribadi kathah lepat saha kirang trapsila anggen kula matur, kula nyuwun agenging pangapunten. Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

MC: Mekaten para rawuh atur pambagya saking kulawarga dening panjenenganipun Bapak... Ngancik acara salajengipun inggih menika atur saking wakil tamu. Dhumateng Bapak... wekdaI kasumanggakaken.

19. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa Wakil Tamu


a. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa Acara Sunatan

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun, panjenenganipun Bapak/Ibu.... sakula warga ingkang dahat kinurmatan.

Para pinisepuh, sesepuh ingkang tansah kula bekteni, saha para rawuh ingkang minulya.

Saderengipun kula nyuwun pangapunten, kula sampun kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya, mboten ngirangi tata trapsila awit minangka sesulihipun para mitra.

Minangka purwakaning atur, sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Akarya Jagad, ingkang sampun tansah paring kawilujengan, kasarasan dhumateng kula panjenengan sedaya saengga ing wekdal menika kita saged makempal wonten ing dalemipun Bapak.... menika kanthi wilujeng kalis ing sambekala.

Salajengipun kula ugi ngaturaken agunging panuwun dhumateng kulawarga Bapak/Ibu.... ingkang sampun paring serat uleman dhumateng kula saha para mitra kangge angestreni pahargyan ing wekda/ menika.

Bapak/lbu.... kula minangka wakil saking para tamu, ingkang sepisan ngaturaken mangayubagya wilujeng dhumateng putra ingkang nembe dipunsunataken menika. Kula ndherek memuji mugi-mugi ingkang putra dadosa tiyang ingkang utama, ngertos tanggeljawab, bekti dhumateng tiyang sepuh, saha murakabi tumrap bangsa lan agami.

Mekaten ingkang saged kula aturaken. Kathah kalepataning atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih, kula nyuwun agenging sih samudra pangaksami. Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

MC: Acara ingkang pungkasan inggih menika panutup, sumangga acara menika kita pungkasi kanthi waosan donga ingkang badhe kasarirani dening Bapak.... Sasampunipun waosan donga sumangga para rawuh angrahabi pasugatan ingkang sampun sumadya kanthi mardikaning manah ing papan ingkang sampun kapiji kanthi cara prasmanan. Pungkasaning atur, menawi anggenipun kula ndherekaken acara menika kirang trapsila, wonten solah bawa lan atur ingkang kirang nuju prana mugi kersaa para rawuh nglunturaken agunging pangapunten. Matur nuwun lan ing samangke kula dherekaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

b. Contoh Sesorah/ Pidato Bahasa Jawa Acara Sepasaran bayi

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Nuwun dhumateng panjenenganipun Bapak/Ibu.... sakulawarga ingkang dhahat kinurmatan. Para pinisepuh sesepuh ingkang tansah kula bekteni, saha para rawuh kakung sumawana putri ingkang minulya. Saderengipun kula nyuwun pangapunten, kula sampun kuwantun ngadeg awit minangka saestunipun wonten ngarsa panjenengan sedaya boten ngirangi tata trapsila awit minangka sesulihipun guwa tamu.

Sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, ingkang sampun tansah paring kawilujengan, kasarasan dhumateng kula panjenengan sedaya, Saengga ing wekdal menika kita saged rawuh wonten ing dalemipun Bapak.... menika.

Salajengipun kula ugi ngaturaken gunging panuwun dhumateng kulawarga Bapak/Ibu.... ingkang sampun paring serat ulem dhumateng kula saha para mitra kangge hangestreni pahargyan ing wekdal menika.

Bapak/lbu kula minangka wakil saking para sedherek ingkang sepisan ngaturaken mangayubagya dhumateng putra ingkang nembe mijil menika. Kula lan para kadang ndherek memuji, mugi-mugi ingkang putra ing benjing saged dados tiyang ingkang utama, bekti dhumateng tiyang sepuh, bangsa, lan agami.

Mekaten ingkang saged kula aturaken, kanthi atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih kula nyuwun agenging samudra pangaksama. Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

MC: Mekaten atur pangandikan wakiling tamu ingkang dipunsalirani dening Bapak.... Salajengipun acara ingkang pungkasan inggih menika panutup ingkang badhe kapungkasi kanthi waosan donga ingkang badhe kasalirani Bapak.... Sasampunipun waosan donga, awit keparengipun ingkang kagungan kersa Bapak Ibu.... panjenengan kaaturan dhahar kembul bujana sesarengan ing papan ingkang sampun katemtokaken kanthi mardikaning manah.

Kula minangka pranatacara ing acara menika, menawi wonten atur saha patrap ingkang boten mranani penggalih para rawuh sedaya, kula nyuwun agunging pangaksami.

Minangka pratandha raos panuwun, ing pungkasan adicara menika, sumangga kita muji syukur dhumateng Gusti kanthi waosan alhamdulillahi rabil’alamin (hamdalah).

Ing wasana atur kula cekap semanten. Sugeng kundur mugi-mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Dhumateng Bapak.... ingkang badhe paring waosan donga, wekdal kasumanggakaken sacekapipun. Nuwun.

Demikian ulasan tentang "Contoh Sesorah Pidato dalam Bahasa Jawa Singkat" yang dapat kami sajikan. Baca juga artikel seni Sastra Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

Posting Komentar untuk "Contoh Sesorah Pidato dalam Bahasa Jawa Singkat"