Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)

Tembung camboran atau kata majemuk (Bahasa Indonesia) merupakan dua kata atau lebih yang digabung menjadi satu dan memiliki satu arti. Tembung camboran bahasa jawa terdapat beberapa jenis. Menurut bentuknya tembung camboran dibagi menjadi dua jenis, yaitu tembung camboran tugel dan camboran wutuh. Sedangkan menurut tujuan atau artinya juga dibagi menjadi dua, yaitu tembung camboran tunggal dan camboran wudhar. Jadi, macam-macam tembung camboran itu terdiri dari 4 macam. Lebih jelasnya silahkan simak ulasan berikut ini.

Tembung Camboran

Tembung camboran yaiku tembung loro utawa luwih digandheng dadi siji lan nduweni teges siji. (terjemahan; Tembung camboran yaitu dua kata atau lebih yang digabung menjadi satu dan memiliki satu arti). Kata-kata atau istilah dalam bahasa Jawa sering diambil dari rangkaian atau gabungan beberapa kata secara utuh atau beberapa kata yang disingkat yang memiliki arti baru, salah satunya yang disebut dengan tembung camboran ini.
Contoh tembung camboran, yaiku; buku gambar, sayuk rukun, lemari kaca, guru, bangjo

Macam- macam tembung camboran, antara lain;
1. Tembung Camboran Wutuh
2. Tembung Camboran Tugel
3. Tembung Camboran Tunggal
4. Tembung Camboran Wudar

Tembung-camboran

1. Tembung Camboran Wutuh

Camboran wutuh yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro sing dirangkep dadi siji nanging ora nganggo ngurangi jumlah wandane, tetembungane isih wutuh. (terjemahan; Camboran wutuh yaitu kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang digabung menjadi satu dan tidak mengurangi jumlah suku katanya, kata-katanya masih utuh).

Wujude tembung camboran wutuh bisa dadi;

a. Rerangkep determinatif (hukum DM:IND)
Tuladha: meja tulis, pitik walik, lemari kaca, kembang kanthil, buku gambar, omah gedhong, ketan ireng, sapi powan.

b. Baliswara (rerangken MD) katrangan utawa kaanane manggon ing sangarepe sing diterangake.
Tuladha: Pancasila, panduputra, dasa dharma, dwi warna trisatya, kusuma bangsa, mahasiswa, perdana menteri.

c. Tembung saroja: tembung loro sing meh padha tegese dirangkep dadi siji.
Tuladha: andhap asor, japa mantra, sayuk rukun, papa cintraka, lara lapa, duga prayoga, sanak kandang, tandang grayon.

d. Yogyaswara: tembung loro sing ngarep swara “a” lan sing mburi aware "i" nduweni teges lanang wadon.
Tuladha: Dewa-dewi, Widara-widari, pemudha-pemudhi, yaksa-yaksi, siswa-siswi, raseksa-raseksi, mahasiswa-mahasiswi, kedhana-kedhini.

f. Tembung kosok balen: (antonim; Ind)
Tuladha: gedhe cilik, amba ciut, lanang wadon, dawa cendhak, enom tuwa, adoh cedhak, mangkat mulih, bapak ibu.

j. Tembung nunggal (misah): tembung loro sing beda tegese nanging kerep kasebut bareng lan sesambungan raket.
Tuladha: brambang bawang,cabe puyang,  mrica pala, meja kursi, salam laos, klasa bantal, kencur kemukus, lombok uyah.

Contoh tembung camboran wutuh:

 • Anjaniputra = anoman
 • bala pecah = barang gampang pecah
 • bapa biyung = wong sing ngukir jiwa raga
 • buntu urang = rambut ing githok
 • gantung kepuh = ora tau ganti sandhangan
 • gantung siwur = keturunan kang kaping pitu
 • gotong mayit = anak telu wadon kabeh
 • gilir kacang = anak akeh giliran lanang wadon
 • Imogiri = araning panggonan (desa) ing Bantul
 • jaran kepang = wewangunan kaya jaran digawe saka kepang
 • juru kunci = tukang ngrumat, papan kramat, sareyan
 • kacamata = tesmak, piranti kanggo ndeleng
 • kadhal menek = araning gelung (pungkasaning gurung)
 • kala menjing = jendholan ing gulu tumrap wong lanang
 • Karangmalang = arane desa
 • maratuwa = wong tuwane bojo
 • nagasari = araning panganan
 • parang rusak = araning bathik
 • randha royal = araning panganan
 • semar mendem = araning panganan
 • tutup keyong = perangan omah kampung
 • udan riris = corak bathik
 • Wanasaba = araning kutha

2. Tembung Camboran Tugel

Camboran Tugel yaiku tembung sing dumadi saka tembung loro sing dirangkep dadi siji kanthi ngurangi cacahing wanda.(terjemahan; Camboran tugel yaitu kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang digabung menjadi satu dengan mengurangi jumlah suku katanya).

Wujude camboran tugel bisa dadi:

a. Tembung garba (sandhi garban):
Tuladha:
1. prapta + ing = prapteng
2. nara + pati = narpati
3. iya + iku = yeku
4. parama + iswara = prameswari
5. sure + ing = sureng

b. Tembung sing dikerata (keretabasa = jarwa dhosok)
Tuladha:
1. balung + kulit = lunglit
2. du + bang = dubang
3. gede + bagus = dhegus
4. gawe + kadang = wedang

c. Akronim (singkatan)
Tuladha:
1. sekdes = sekretaris desa
2. pemkot = pemerintah kota
3. pilpres = pilihan presidhen
4. sospol = sosial politik
5. kabag = kepala bagian

Contoh tembung camboran tugel:

 • bangjo = abang ijo
 • kosik = mengko dhisik
 • bulik = ibu cilik
 • lunglit = balung kulit
 • dhelik = gedhe cilik
 • pakdhe = bapak gedhe
 • dhegus = gedhe bagus
 • pakpuh = bapak sepuh
 • dubang = idu abang
 • perko = emper toko
 • kakkong = tungkak bokong
 • tingwe = nglinting dhewe
 • kongel = bokong cengel
 • thukmis = bathuk klimis

3. Tembung Camboran Tunggal

Camboran tunggal yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro sing dirangkep dadi siji, nanging tembung siji lan sijine wis ora kena dipisah-pisah maneh mergo wis nduweni teges anyar.(terjemahan Camboran tunggal yaitu kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang digabung menjadi satu, tetapi antara satu kata dengan kata lainnya tidak bisa dipisah-pisah lagi karena sudah memiliki arti baru).

Contoh tembung camboran tunggal:

"balung" kuwi perangane awak sing atos dhewe
"kuwuk" kuwi kucing alasan ora ana sing duweni
“balung kuwuk” jenenge ceriping tela pohung diiris tipis terus digoreng garing nganti kemripik.
 • Rondho royal
 • Jaka nantang
 • Uler kaget
 • Sogok upil
 • Endhas borok
 • Jaka belek
 • Ganda rukem
 • Naga sari
 • Semar mendem
 • Dara muluk

4. Tembung Camboran Wudar

Camboran wudar yaiku tembung kang dumadi saka tembung loro sing dirangkep dadi siji, nanging tembung siji lan sijine isih nduwe teges dhewe-dhewe.(terjemahanCamboran wudar yaitu kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang digabung menjadi satu, tetapi antara satu kata dengan kata lainnya masih memiliki arti sendiri).

Contoh tembung camboran wudar:

 • Pelem golek
 • Wayang kulit
 • Meja tulis
 • Piring beling
 • rumah sakit
 • buku gambar
 • gunung gamping
 • honda bebek
 • pasar malem
 • gemah ripah
Yogya=becik, yogyaswara tegese swara sing becik, Tembung yogyaswara yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji sing meh padha pangucapane (sing ngarep tiba swara "a" sing buri tiba swara "i"), mung beda wanda pungkasan, duwe teges lanang wadon.
Tuladha tembung yogyaswara yaiku;
 • apsara-apsari
 • pemudha-pemudhi
 • bathara-bathari
 • putra-putri
 • dewa-dewi
 • raseksa-raseksi
 • gandarwa-gandarwi
 • widadara-widadari
 • kedhana-kedhini
 • yaksa-yaksi 
Baca juga:

Demikian ulasan tentang "Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)" yang dapat kami sampaikan. Baca juga artikel seni budaya Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.

1 komentar untuk "Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)"

Silahkan berkomentar yang baik dan sopan, komentar dengan link aktif akan kami hapus.